Styret i Fiskarlaget Nord viser til Nærings- og fiskeridepartementets høring med forslag til endringer i deltakerloven og havressursloven i forbindelse med oppfølgingen av Meld. St. 32 (2018-2019) «Et kvotesystem for økt verdiskaping»

De lovforslag som fremmes er tilpasset forslagene i kvotemeldingen. Det må forventes at det i forbindelse med stortingsbehandlingen av kvotemeldingen vil kunne bli besluttet endringer.

Eventuelle endringer i forhold til kvotemeldingens utgangspunkt vil også måtte innarbeides i lovverket. Styret vil påpeke at det ikke kan forutses hvilke endringer som eventuelt kan komme, som er en svakhet i forhold til å kunne gi et fullgodt innspill i saken. Det vises til at det tidligere er gjort innspill til kvotemeldingen.

Når et nytt kvotesystem skal vedtas, herunder det regelverk som skal regulere det, så er det vesentlig at det i bunnen ligger en grundig vurdering av de avgrensinger i lovgivningskompetansen som følger av Grunnlovens § 97 og Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) P 1-1. Fiskernes berettigede forventinger og behov for reguleringsmessig stabilitet og forutsigbarhet må prioriteres høyt.

Med henvisning til foreslått § 12 i deltakerloven stiller styret spørsmål ved om det ved overgang til fiskeritillatelser vil la seg gjøre å skille alle fartøygrupper fra hverandre på en tydelig måte lengre. Vil en for eksempel kunne skille kystfartøy og havfiskefartøy dersom fartøyene er like store, nytter samme redskap og fisker i samme hav? Det bes om at det er særlig oppmerksomhet rundt problemstillingen. Det må ikke utilsiktet gis utvidet adgang til å strukturere flåtegrupper sammen.

Styret konstaterer at deltakerloven § 15 som foreslås, i 3.ledd bekrefter at det ikke er tatt stilling til hva som skal skje med strukturkvoter når tidsbegrensning inntreffer. Som spilt inn i kommentarer til kvotemeldingen så er forventningen at strukturgevinst skal fordeles i gruppene, eller fartøy med relevant fiskeritillatelse, dette i tråd med det som oppfattes som avtalt med næringen. Den usikkerhet som skapes knyttet til den enkeltes kvotegrunnlag når det holdes åpent hvordan strukturgevinst skal fordeles når tidsbegrensing inntreffer er svært uheldig. Det anmodes om at det på dette punktet bidras til avklaring som kan gi næringen nødvendig forutsigbarhet.