Fiskeridirektøren ber om tilbakemelding på dette fra høringsinstansene. Dette kravet er et nytt delforslag i tilknytning til omsetningskrav.

Hvis man velger å legge en premiss om at kvalifiseringsfisket for å oppnå krabbekvote også skal legges til kvoteområdet øst for 26 grader, er min påstand at man legger opp til konflikter på fangstfelt i øst, og nærmest tømmer landindustrien i vest for fisk.

Fiskeridirektøren sier at ettersom fartøy fra hele Finnmark får delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område fra 2021, kan det synes naturlig at det kreves at fisken er fisket og/eller landet i Finnmark. Videre sier fiskeridirektøren at en slik løsning i mindre grad vil oppfylle formålet, som fiskeridirektøren legger til grunn for dette forslaget til omsetningskrav (at det er fiskerne som er plaget av kongekrabben som skal kompenseres gjennom deltakelse i kongekrabbefisket i det kvoteregulerte området).

Fiskeridirektørens tolkning av formålet, slik fiskeridirektøren formulerer det, er basert på en forståelse av at det i all hovedsak kun er fiskerne i Øst-Finnmark som er plaget med kongekrabbe i sin utøvelse av ordinært fiske.

Dette er tilbakevist i flere sammenhenger fra fiskerne og kystsamfunnene i Vest-Finnmark, der man opplever stadig økende redskapskonflikter som følge av et høyt antall teiner som er lagret på havbunnen eller deltar i frifisket etter kongekrabbe vest for 26 breddegrad.

Dette lå som en del av beslutningsgrunnlaget da stortinget fattet sitt vedtak i Dok8:69 S (2019-2020) våren 2020, om utvidet adgang til å delta i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe, samt da det ble besluttet å innlemme Måsøy kommune i det kvoteregulerte fisket etter kongekrabbe fra 2017.

Jeg klarer derfor ikke å se at stortingets tidligere vedtak i denne saken har lagt føringer for dette delforslaget fra fiskeridirektøren.

I tillegg vil jeg peke på at man ved innføring av et slikt omsetningskrav vil oppleve et økt press på fiskefeltene (og mottakene) i Øst-Finnmark, og at dette i likhet med forslaget om en eventuell økning i krav til verdi, som en del av omsetningskravet, vil medføre at den mindre flåten i Øst-Finnmark vil presses ut i åpne farvann deler av året.

Vest-Finnmark Rådet har i tidligere uttalelser påpekt at det er naturlig å anta at det er de større fartøyene i Vest-Finnmark som vil trekke østover for deltakelse i dette fisket etter kongekrabben.

Fiskeridirektøren peker også selv i høringsnotatet på en del utfordringer ved en innføring av et slikt omsetningskrav:

  • Kontrollmessige utfordringer med feil føring av fangstområder
  • Kravet vil kunne hevdes å være konkurransevridende og begunstige landingsanlegg i øst.
  • Det er også en viss mulighet for at landinger som er fangstet i områder uten problemer med kongekrabbe leveres i kvoteområdet, i noen tilfeller for å tilpasse seg omsetningskravet.
  • I tillegg peker fiskeridirektøren på at en betydelig ulempe vil være økt aktivitet og redskapskonflikter i kvoteregulert område.

Som ordfører er jeg bekymret for forslagene i høringen, og spesielt konsekvensene den vil kunne få for industrien på land i vast.

I mine samtaler med både fiskere og fiskeindustrien underbygges min bekymring, og man viser til at for enkelte fiskemottak i vest vil nesten all krokfanget fisk vil forsvinne som råstoff.

Dette igjen vil bety at for eksempel Tobø-Fisk i Havøysund kun vil ha leveranser fra snurrevadbåter frem til mars/april, og at man deretter ikke vil ha tilgang på råstoff - hvis alle båtene må fiske/levere øst for 26 grader, for å kvalifisere til kongekrabbekvote..

Bedriften har investert flere titalls millioner i ny filetfabrikk, og har også i samarbeid med 2 andre selskap startet opp egnesentral. Egnesentralen og forlengelse av ferskfiskordningen har gjort at bedriften nå har aktivitet hele året, helt opp mot jul.

Det å flytte kvalifiseringsfangst/leveringer til øst vil gi store konsekvenser, og vil så absolutt virke som en konkurransevridende regulering.

Saken har vært ute på høring, men er fortsatt ikke avgjort politisk.