Utviklingen til måkene og ternene føyer seg inn i et mønster med massiv tilbakegang for norske sjøfugler. Siden 2005 er antallet sjøfugler på det norske fastlandet redusert med 30 prosent. 16 av de 28 marine sjøfuglartene i norske farvann og 7 av 10 måkearter som hekker i Norge, på Svalbard og Yan Mayen, er rødlista. Det gjelder blant annet de vanligste bymåkene fiskemåke, hettemåke og krykkje. Også gråmåken har hatt en kraftig tilbakegang i bestandene de siste 10 årene, og utviklingen for svartbak går i samme retning.

Forskerne mener at kombinasjonen av klimaendring og overfiske av særlig tobis er årsaken til den kritiske situasjon for sjøfuglene

Alle måke- og terneartene og de fleste andre sjøfuglartene er totalfredet. Det trengs en nasjonal dugnad for å redde måkene på sikt. Nå er tiltakene mest rettet mot å forhindre hekking for å unngå konflikter mellom fugler og folk. Stadig flere kunstige rovfugler kommer opp, i tillegg til sperringer på tak som skal forhindre hekking. Dette fører enten til at hekkesesongen mislykkes for fuglene eller at de tvinges videre på leting etter trygge hekkeområder, som gjerne blir hustak andre steder. Dermed forflyttes bare problemet.

 Vi må i stedet gjøre noe med årsaken til problemet. Forskerne mener at kombinasjonen av klimaendring og overfiske av særlig tobis er årsaken til den kritiske situasjon for sjøfuglene. Tre firedeler av verdens fiskebestander er fullt beskattet, overbeskattet eller har kollapset, ifølge en FN-oversikt fra 2010.

Vi må ta vare på restene av fuglebestandene der de finnes, og samtidig sette inn tiltak som kan bedre situasjonen for bestandene generelt. Vi fisker opp maten for sjøfuglene, bringer fiskeavfall på land, dekker til søppelfyllinger og prøver å gjøre næringstilgangen for fuglene så vanskelig som mulig. I stedet bør vi prøve å hjelpe dem.

Brød er bedre enn ingenting for fugler som sulter. Butikkjedene bør levere ut daggamle brød til folk som ønsker å mate, og kommunene bør sette av områder der fuglene kan mates uten at det oppstår konflikter. Ved å opprette egne fôringsplasser kan man prøve å trekke måkene bort fra sentrumsområder. 

Vi har kontaktet butikkjedene med oppfordring om å være med på en nasjonal dugnad for å redde måkene, og henvender oss også til kommunene. Vi oppfordrer dem om å sette av områder der det er aksept for å mate måker og andre fugler, og sette opp oppslag i konfliktområder der det informeres om artenes situasjon, viktigheten av å ta hensyn til fuglene og holde avstand i hekketiden, og få frem at det er naturlig adferd for måker og terner å være beskyttende overfor ungene sine. Det bør bli en ordning slik at fiskeavfall som i dag i stor grad tas på land kan gå som krisefôring til sjøfuglene.

 Det trengs en holdningsendring bort fra fokuset på måkene og ternene som en kilde til irritasjon for enkelte, og mot en forståelse av at vi har satt dem i en vanskelig situasjon og at det er vårt felles ansvar å hjelpe dem.