Det innebærer at bedriften har fått mulighet til å kjøpe seg opp til å bli hovedeier i et fiskefartøy som de gjennom mange år har eid 49 % av. Fartøyet er viktig for råstofftilgangen til Gunnar Klo AS, ikke minst på høsten når mange fiskere velger å ligge i ro.

Fra enkelte hold har det kommet kraftige reaksjoner på at Nærings- og fiskeridepartementet har innvilget dispensasjon. Det kommer påstander om anslag på deltagerloven, og at vedtaket er i strid med Stortingets føringer. 

Besinne seg

Men nå gjelder det å besinne seg. Deltagerloven regulerer hvem som kan eie fiskefartøy i Norge, og hovedregelen er at dette er forbeholdt «aktive» fiskere. 

I praksis er dette en for lengst uthulet bestemmelse, men den løftes fortsatt frem som et viktig symbol. Samtidig har den samme deltagerloven i mange tiår hatt en bestemmelse om at det kan gis dispensasjon fra aktivitetskravet i særlige tilfeller ut fra næringsmessige og regionale hensyn. 

Dette er nettopp slike hensyn som har gjort at Gunnar Klo AS har fått dispensasjon. Vedtaket er trygt forankret innenfor lovens rammer. Dispensasjonen utfordrer heller ikke nasjonalitetskravet i deltagerloven. Kravet slår fast det skal være 60 % norsk eierskap, og dette gjelder uansett om eier er industribedrift eller fisker.

Sterke reaksjoner fra fiskerne

De sterkeste reaksjonene har kommet fra fiskerhold. Det er derfor verdt å merke seg at det nettopp er fiskernes egne disposisjoner som har drevet frem behovet som Gunnar Klo AS og andre fiskeindustribedrifter har for tilgang til eget råstoff. En lang rekke fiskere har «gått på land» og driver fiskeindustribedrifter med basis i eget råstoff. 

Dette viser behovet for økt kontroll i verdikjeden, men er også en voldsom konkurransevridning for tradisjonelle fiskeindustribedrifter som ikke har mulighet til å integrere mot fiskeflåten. Bare på Myre, hvor Gunnar Klo AS holder til, er alle de andre fiskebrukene eid av fiskere. Det lyder derfor nokså hult når det protesteres mot at en viktig kunde for fiskeflåten ikke skal få konkurrere på like vilkår.

Fiskerne vil tape

Det er fortsatt et langt lerret å bleke når det gjelder å skape like konkurransevilkår og gode betingelser for fiskeindustrien i Norge. Dispensasjonen til Gunnar Klo AS er et klokt vedtak, basert på konkrete vurderinger og med solid forankring i lovverket. Det viktigste er at råstoffet kommer på land og blir produsert i Norge, og ikke kjøres rett forbi en fiskeindustri som skriker etter råstoff. 

Uten en konkurransedyktig fiskeindustri med god lønnsomhet har fiskerne heller ikke noen anlegg å levere til, og vil tape over tid. Derfor må deltagerloven også brukes for å sikre like konkurransevilkår.