Begrunnelsen for marine verneområder er at de kan være fordelaktige for bevaring av natur.

Men vern sees ofte som en motsetning til bruk av havene, og debattene rundt marine verneområder blir ofte konfliktfylte. Det behøver ikke være slik.

Bevaring

Den internasjonale naturvernunionen (IUCN) definerer ekte marine verneområder som områder der formålet er bevaring av natur. I norsk sammenheng er det områder opprettet i medhold av Naturmangfoldloven og Svalbardmiljøloven som miljømyndighetene anser som ekte marine verneområder.

Men det finnes også andre forvaltningstiltak som bidrar til beskyttelse av økosystemene og bevaring av biologisk mangfold.