Vi har notert oss noen lovende punkter i regjeringserklæringen, og følger opp med forslag til gjennomføring:

Satsing på nye fôrråvarer

Regjeringen vil stimulere til økt bærekraft gjennom et eget program for produksjon av bærekraftig fôr basert på norske ressurser, sette mål om at alt fôr til havbruksnæringen skal være fra bærekraftige kilder innen 2030, og legge til rette for bruk av karbon (CCU) innen fôrproduksjon.

Mari Vold Bjordal Havbruksrådgiver Bellona Foto: Privat

Miljøstiftelsen Bellona, Sjømat Norge, Aker Biomarine, BioMar, Calanus, Cargill, Hordafôr, Skretting og Mowi har etablert samarbeidsplattformen «Råvareløftet». Formålet er å akselerere innfasing av nye og bærekraftige råmaterialer til fiskefôr.

Bellona er strålende fornøyd med at regjeringen anerkjenner behovet for en slik satsing og oppretter et eget program for bærekraftig fôr basert på norske ressurser. For å komme i gang anbefaler partnerne i Råvareløftet at regjeringen snarest følge opp med disse tiltakene:

  1. Opprett et statssekretærutvalg med vide fullmakter til å sikre en koordinert innsats for å tilpasse lovverk og reguleringer, økning i FoU-aktiviteter og forretningsdrevet innovasjon og stimulering av entreprenørskap og forretningsutvikling knyttet til nye fôrråvarer.
  2. Tilfør betydelige dedikerte forskningsmidler for å kartlegge mulige nye råvarer, og vurdere potensial for skalering og bærekraftsgevinster av disse.
  3. Opprett et program hos Innovasjon Norge, med finansielle ressurser til å støtte opp under satsinger innen utvikling av bærekraftige nye råvarer til fiskefôr med skaleringspotensiale.

Bellona stiller seg skeptisk til bruk av fossilt karbon gjennom CCU (Carbon Capture and Use). Det må utelukkes at CCU grønnvasker fossile karbonutslipp.

Lavtrofisk havbruk

Regjeringen skal legge til rette for økt forskning på og mer næringsaktivitet knyttet til tang og tare og nye marine ressurser. Strålende! Produksjon av tare og andre arter lavt på næringskjeden bør være en sterk politisk satsing mot 2030.

Vi foreslår at dere begynner med disse tiltakene:

  1. Etablere et dedikert fond på 100 millioner over 4 år hos Innovasjon Norge for å stimulere kommersiell utvikling knyttet til dyrking, høsting og utnyttelse av tare og andre lavtrofiske arter.
  2. Få på plass en lavtrofisk strategi – en egen plan som stimulerer og inspirerer til mer havbruk lavt i næringskjeden.
  3. Innføre egne konsesjonsordninger for lavtrofiske arter som har andre arealbehov og ulik påvirkning på miljøet enn fiskeoppdrett.

Restaurering av tareskog

Regjeringen vil også satse på naturbaserte løsninger på klimakrisen, blant annet øke karbonlagringen i for eksempel matjord, tareskog og skog.

Å restaurere tareskog er antageligvis et av de mest effektive og lønnsomme tiltakene vi har for å fjerne karbon fra atmosfæren.

Det anslås at man kan binde rundt 30 millioner tonn CO2 om vi restaurerer all tapt tareskog i Norge. Derfor bør regjeringen prioritere å iverksette et program for restaurering av norsk tareskog, slik at vi leder an som havnasjon i FNs tiår for restaurering av økosystemer.

Her er det bare å brette opp ermene og sette i gang arbeidet.