Norge har en vid naturgitt infrastruktur for sjøtransport med store investeringer i farleder og havneanlegg. Dette er en transportstruktur som vil kunne ta hånd om vesentlig større volumer enn i dag. 

Ny generasjon skip

Det vil være nødvendig med bedre integrering av skip/farled og havn/distribusjon. Havnene må fremstå som en enhetlig transportaktør for mottak av skip og last, omlasting, mellomlagring og distribusjon. Prosedyrer, dokumentasjon og kostnadsstruktur må være ensartet for alle trafikkhavner, og kostnadene må være realistiske i forhold til partigods og lasteenheter.

Havnene vil på sikt tilby landstrøm til skip og godshåndtering. En ny generasjon skip vil ha lavutslipp framdrift og karbonfri manøvrering og godshåndtering. Det vil også være nødvendig at SECA-området (forbud mot tungoljedrift) blir utvidet fra Stad til Nordpolen.

Krever vilje

Det er mye i den maritime politikken som kan bygge opp om en slik visjon.

Det gjelder først og fremst sikre og langsiktige rammevilkår, hvor nettolønn, rederiskatteordning og refusjonsordning er kritisk viktige for dagens rederinæring og maritime næringsklynge. Dernest vil Grønt skipsfartsprogram for nærskipsfarten med tiltak for flåtefornyelse og tilskudd til investeringer i miljøteknologi være viktige for å realisere et bærekraftig transportsystem. Dette vil også være en sterk stimulans til den norske maritime næringsklyngen.

Politiske grep vil også være nødvendig for å etablere den sømløse integrasjon mellom fartøy og havn, med en rekke tiltak som standardisering, arealbruk og helhetlig transportplanlegging og utbygging av infrastruktur. Det vil være nødvendig for et reelt grønt skifte med mindre tungtransport over lange avstander og i stedet framføring over sjø og nullutslipps distribusjon.

Foto: Kystrederiene

Redusert klimaavtrykk

I Nasjonal Transportplan (NTP) framskrives transportutviklingen fram til 2050 med 80 prosent økning i veitrafikken og bare marginal vekst i sjøtransport.

Kystrederiene mener at sjøveien, skip, farled og havner har mye å bidra med i scenarioene for et bærekraftig samfunn. Hvis vi ønsker en samfunnsutvikling med redusert klimaavtrykk og mindre klimagassutslipp vil vi trenge nye modeller som delingsøkonomi, kollektivtransport og integrerte, grønne transportløsninger over sjø og land.

Men det krever kraftige politiske grep.