Hva er årsaken til at laksen omsettes for et tresifret beløp per kilo i spotmarked i dag?

Finn-Arne Egeness, Nordea og Herman Aleksander Dahl, Nordea Markets Foto: Nordea bank
Aksjeanalytiker Herman Aleksander Dahl i Nordea Markets. Foto: Pressefoto

Laksen er den viktigste arten i norsk sjømatnæring. Totalt ble det eksportert laks for 81 milliarder norske kroner i fjor. Hittil i år er det en vekst i lakseeksporten på 35 prosent målt i verdi, ifølge tall fra Norges sjømatråd. Tall fra Kontali viser at spotprisen på laks de siste ukene har vært på rundt 111 kroner per kilo i snitt. Forwardprisen på Fishpool for mai er på 112 kroner per kilo. Prisene har aldri vært på dette nivået tidligere.

For å forklare prisutviklingen, må vi ta hensyn til utviklingen i laksemarkedet både på kort og lang sikt.

Etterspørselsvekst

Siden krisen i verdensøkonomien tidlig på 2000-tallet har etterspørselsveksten etter laks vært større enn tilbudsveksten. Lakseprisen har derfor økt, selv om tilbudet også har økt. Flere forhold forklarer hvorfor etterspørselen øker.

Laksenæringen har profittert på befolkningsvekst og økonomisk utvikling, som gjør at stadig flere forbrukere har mulighet til å spise laks. Parallelt stimuleres etterspørselen av økt fokus på et sunt kosthold.

Næringen har også lykkes med markeds- og produktutvikling. Brettpakkede filetprodukter i europeisk dagligvarehandel er sammen med røykelaks og rått konsum i form av sushi og sashimi grunnmuren i dagens laksemarked.

Likeledes investerer stadig flere selskaper stadig større beløp i utvikling av såkalte «high-end»-produkter, hvor råvareprisen har mindre effekt på etterspørselen.

Pandemi

Pandemien senket lakseprisen kraftig, først og fremst fordi hotell, restaurant og cateringsegmentet stengte ned for å overholde lokale smittevernregler.

Fordi den globale produksjonen av laks økte med fem prosent i 2020 og sju prosent i 2021, måtte rekordhøye mengder med laks kanaliseres inn i dagligvaremarkedet.

Problemet var at mange andre proteinkilder også fant veien hit, slik at eksportørene måtte bruke pris for å stimulere etterspørselen. Lakseprisen falt derfor kraftig under pandemien. I januar 2021 var lakseprisen 35 prosent lavere enn i januar 2020.

Etter gjenåpningen

Når vaksineringen og færre smittevernrestriksjoner gjorde at mange restauranter kunne åpne opp igjen, økte etterspørselen i hotell, restaurant og cateringsegmentet. Samtidig satt og sitter fortsatt flere aktører i dagligvaremarkedet på gunstige kontraktposisjoner som ikke gjenspeiler dagens spotpriser.

Dermed er råvarekostnadene gunstig for mange av de prissensitive produktkategoriene i europeisk dagligvarehandel som hel laks, brettpakket laks og røykelaks. Den lave prisen kombinert med rekordhøye volum under pandemien, gjorde imidlertid at laksen ble tilgjengelig for flere forbrukere i flere forbrukersegmenter. Det har stimulert etterspørselen.

Et annet viktig poeng er at pandemien lært mange forbrukere å tilberede sjømat hjemme. Denne kunnskapen og disse vanene har mange forbrukere tatt med seg. Dermed er det grunn til å tro at mange forbrukere spiser like mye eller mer laks i hjemmet enn før pandemien.

Negativ tilbudsvekst

Ett annet sentralt poeng for å forklare den høye lakseprisen, er den negative tilbudsveksten i år. Tre ganger siden årtusenskiftet har tilbudet av laks falt globalt. Alle tre årene har det gitt en betydelig prisvekst.

Både i 2009 og i 2010 falt den globale produksjonen av laks med en prosent. Kombinasjonen av negativ tilbudsvekst og vekst i etterspørselen, løftet lakseprisen med henholdsvis 22 og 19 prosent disse årene. Fordi prisen var på et helt annet nivå, tilsvarte det rundt 6 kroner per kilo.

Sist gang vi hadde en negativ tilbudsvekst var i 2016, da falt den globale produksjonen med 7 prosent på grunn av biologiske utfordringer. Det løftet lakseprisen fra 41 til 60 kroner per kilo, tilsvarende en prisvekst på 47 prosent. Tall fra Nordea Markets viser at man forventer en negativ tilbudsvekst på en prosent i år. Nordea Markets har et prisestimat på 72 kroner per kilo i år. Til sammenlikning var lakseprisen i fjor på 57 kroner per kilo. Det tilsvarer en prisoppgang på 26 prosent.

Krig

Den russiske invasjonen av Ukraina har skapt utfordringer i verdens matvaremarkeder fordi Russland og Ukraina er store produsenter av blant annet landbruksprodukter. Russland er også en betydelig eksportør av både hvitfisk og pelagisk fisk.

Krigens effekt på matvareprisene har større betydning på lakseprisen, enn det faktum at Russland de siste årene har importert rundt 60.000 tonn laks fra Chile og Færøyene.

Inflasjon

Den europeiske sentralbanken søker mot en inflasjon i eurosonen på nær to prosent. I år er det imidlertid forventet at inflasjonen blir over fem prosent. Det påvirker prisene på alle produkter, lakseprisen inkludert.

Vår gjennomgang viser at det ikke bare en, men flere årsaker til den høye lakseprisen i dagens spotmarked. De tre viktigste forklaringene er den vedvarende etterspørselsveksten etter laks, økt etterspørsel som følge av mye laks til lave priser under pandemien, og årets negative tilbudsvekst.

Framover vil lakseprisen etablere seg på et høyere nivå enn noen gang, men det er vanskelig å se for seg at de tresifrede prisene skal fortsette veldig lenge. Prisøkningen er imidlertid nødvendig for å opprettholde lønnsomheten, fordi produksjonskostnadene også har økt som følge av høyere fôrkostnader.