På bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap ved Norges fiskerihøgskole, UiT, er praksis et obligatorisk emne i 5. semester.

Studentaktiv læringsform

Studentene har praksis i en bedrift, organisasjon eller forvaltningsinstans innen fiskeri- eller havbruksnæringen. På den måten får de mulighet til kontakt med et bredt spekter aktører i næringen. Gjennom prosjektet «Samarbeid om praksis i høyere utdanning» jobbes og forskes det nå for å utvikle praksis som studentaktiv læringsform.

Maja Sandvik, tredjeårsstudent på fiskeri- og havbruksvitenskap, UiT Norges arktiske universitet. Foto: Privat

Tredjeårsstudent Hanne Storheim Sørstrønen (25) ser på obligatorisk praksis som en stor fordel. Hun har vært i praksis hos Norges Fiskarlag.

Sørstrønen trekker frem at praksis som læringsform er en fin avlastning fra tungt teoretisk pensum, og at praksis utvider kunnskapen fra studiet:

- Det å få moglegheita til å tilegne slik kunnskap kor ein er i direkte kontakt med viktige organisasjonar og bedrifter er ei særegen oppleving. Ein sit att med eit mykje større kunnskapsbilde enn ein hadde gjort om ein berre fikk lest gjennom pensum til punkt og prikke.

Avslutningsvis understreker Sørstrønen at det ikke nødvendigvis alltid er boka som gir de beste løsninger i ulike situasjoner.

- Ein sit att med ei breiere forståing av korleis ulike evner og eigenskaper er satt pris på i arbeidslivet, og at det ikkje alltid er det teoretiske som stiller sterkest. Eg synes også moglegheita til å tilegne seg kontakter i bedrifter eller organisasjonar er ei gylden moglegheit som kan være ein stor fordel for seinare, når ein skal ut i arbeidslivet.

Er det mulig å nå målet om at praksis i høyere utdanning både skal være relevant, autentisk, bærekraftig og med klare mål knyttet til læringsutbytte?

Økt arbeidslivsrelevans

Profesjonsutdanninger innen skole, helse- og velferdssektoren har en sterk tradisjon i å tilby praksis som læringsform for sine studenter i løpet av studiet. Men hvorfor ikke tilby studiepoenggivende praksis til andre høyere utdanningsløp også? Både arbeidssted og yrke etter ikke-profesjonsrettet høyere utdanning er mindre forutsigbart enn for en lærer- eller sykepleierstudent. Dette gir et bredere utvalg av praksissteder.

Regjeringen ønsker økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning og skriver i melding til Stortinget «... Regjeringen har satt som mål at flere studenter skal få relevant praksis i løpet av studiene. Praksis er en viktig læringsarena både for studenter på profesjonsutdanninger med mye obligatorisk praksis og for studenter på utdanninger uten tilsvarende tradisjoner for praksis» (Meld. St 16 (2020-2021)).

Mange fordeler med praksis

Det er mange fordeler med å tilby studenter studiepoenggivende praksis i løpet av studietiden. Praksis forbereder studentene på overgangen til et arbeidsliv som er i stadig omstilling.

Studentene får en trygg plattform der de kan etablere verdifulle relasjoner og bekjentskaper som de senere kan ha nytte av i arbeidslivet. Kanskje vil praksisoppholdet endre studentenes tanker om fremtidig jobb, da praksis gir erfaringer fra jobber som de ellers ikke ville tenkt var aktuelle.

Ute i bedriftene får studentene autentiske arbeidserfaringer som kan gi en pekepinn på hva de ønsker å jobbe med etter studiet. Samtidig tar de med seg motivasjon fra praksiserfaringene videre i studieløpet. Sist, men ikke minst: Praksis er en ypperlig mulighet der studenter blir utfordret til å kombinere teori og praksis. Dette kan øke forståelse og faglig nysgjerrighet.

Praksis som læringsform

Praksis byr også på noen utfordringer. God praksis krever tilrettelegging og samarbeid mellom universitet og arbeidsliv, og det kan være sprik i synet på hva utbyttet av praksis egentlig skal være.

Det er stor variasjon i opplegg og oppfølging fra praksisbedrift til praksisbedrift. Dermed kan det være krevende å vurdere studentenes læringsutbytte etter et praksisopphold. Det kan i tillegg være vanskelig å se hvordan praksisen harmonerer med studiets emnebeskrivelse.

Dette jobber vi nå med i prosjektet «Samarbeid om praksis i høyere utdanning» ved UiT. Her samarbeider studenter og undervisere fra Norges fiskerihøgskole tett med praksisbedrifter og representanter for arbeids- og næringsliv. Vi lærer av hverandre – gjennom praktisk arbeid og forskning på praksis jobber vi for å avklare forventninger og gjøre praksisoppholdene best mulig for alle parter.

Så vi kan stille spørsmålet på nytt: Er det mulig å nå målet om at praksis i høyere utdanning både skal være relevant, autentisk, bærekraftig og med klare mål knyttet til læringsutbytte? Ja, tror vi!