Derved legger fiskeriministeren ned fiskevær etter fiskevær. Følgen er at livsgrunnlaget, kvotene, forsvinner. Det skulle være unødvendig å si at dette er alvorlig, meget alvorlig.

Geir Adelsten Iversen, Senterpartiet, Finnmark Foto: Peter Mydske

Den 2. februar 2021 behandlet Stortinget regjeringens endringsforslag til kvotesystemet jf. deltakerlov og havressurslov (Prop. 137L (2019-20).). Regjeringen legger til grunn at Stortinget kan behandle forslag som var fremmet som melding for Stortinget i NOU 2016: 26 Et fremtidsrettet kvotesystem, uten å bry seg om Riksrevisjonens alvorlige og sterke kritikk, Riksrevisjonens undersøkelse av kvotesystemet i kyst- og havfisket, jf. komitéflertallets uttalelse om at de «meiner at regjeringa har gjennomført lovprosessen på eit tilfredsstillande vis». Glemt er

  • Mangel på konsekvensutredning i forkant av endringsforslag, og at de ikke i større grad har vurdert «hvordan endringene i kvotesystemet har påvirket fiskeriaktiviteten i kystsamfunnene etter at de er blitt gjennomført.» (Riksrevisjonens rapport s. 21).
  • At «Riksrevisjonen ser det som alvorlig at summen av endringene i kvotesystemet har fått til dels utilsiktede negative konsekvenser for fiskeriaktiviteten i mange kystsamfunn».

Dette fremgår til fulle av utviklingen i en rekke kystkommuner. Bare for å ta et eksempel, Loppa kommune i Finnmark hadde 101 kvotefaktorer i 2004. I 2015 var det 29 kvotefaktorer.

Som følge av dette er befolkningstallet mer enn halvert. Vi må anta at dette er villet politikk. i og med at alle blåblå fiskeriministere godtar – i strid med loven – at rederne kjøper og selger kvoter i fisket og derved «drenerer» fisketillatelser ut av Finnmark.

Regjeringen sier at vi – Norges stortingsrepresentanter – skal i vårt lovgivningsarbeid late som vi ikke har hørt noe om Riksrevisjonens rapport, og de som er i regjering skal ikke ta hensyn til Riksrevisors kritikk.

Ei heller lytter regjeringen til de mange «høyringsinstansar som ønskte … å utsetje lovarbeidet til etter at Riksrevisjonen har lagt fram konklusjonane frå si undersøking av kvotesystemet i kyst- og havfisket» (Prop. 137 L (2019–2020 s. 11).

En konsekvensanalyse som ville ha hjulpet oss i beslutningen hadde med letthet vist hva som var uheldige valg. Riksrevisjonens kritiserer at regjeringen dropper lovpålagte samfunnsøkonomiske analyser. Stortinget med sitt forventede vedtak, godkjenner at regjeringen fortsatt kan droppe slike analyser ved de lovendringer som nå vedtas i Stortinget.