I kvotemeldingen er det foreslått å ikke tillate strukturering eller samfiske for fartøy under 11 meter. Dette er ingen god løsning for en gruppe som sliter med lønnsomhet og fornying i motsetning til gruppene over.

I dagens og framtidens fiskeripolitikk burde det være rom for rammebetingelser som også ivaretar fartøy og fiskere i denne gruppa, både økonomisk, sikkerhetsmessig, og ikke minst, miljømessig. 

Positiv utvikling

I de senere år med muligheter for samfiske, har vi sett en økning i satsing i denne gruppa, både fra etablerte og yngre fiskere. Det har blitt bygget en del nye fartøy som opererer med helårsdrift og med flere mann ombord. Dette er en positiv utvikling som vil reverseres om samfiske eller strukturering nektes gruppa i framtida.

Sjarken har alltid vært, og vil alltid være den fartøytypen som er mest avhengig av kystnært fiskeri med nærhet til fiskebruk i distriktene. I dagens samfunn stilles det krav til fritid og familieliv som gjør det vanskelig å skulle delta på alternative fiskerier overalt på vår veldig langstrakte kyst med sjark. En ordning med å kunne fiske lønnsomt i nærområdet vil være viktig både for flåtegruppen, fiskeindustrien og miljøet.

Id-nummer i samfiske

Som et alternativ til strukturering som i gruppene over 11 meter, kan en ordning med samfiske av kvoter med id-nummer være noe å tenke på. Dette kan gjøre at et rederi, med tilgang på for eksempel to kvoter på torsk, kan fiske begge kvotene på ett fartøy, mot at for eksempel en gitt prosentandel av kvantumet på den andre kvoten tilbakeføres til resten av gruppa. 

Dette ville være en ordning som kunne brukes i alle typer fiskeri. Når et rederi vil trappe ned driften på torsk, som i dette eksemplet, av uansett hvilken grunn, vil da kvoten kunne overføres til et annet fartøy uten avkortning. 

På denne måten kan man ha like mange kvoter tilgjengelig i gruppa hele tiden, og ikke være bundet av strukturpakker med uviss varighet. I tillegg vil man med en slik ordning kunne legge ulike føringer for å kunne benytte seg av denne med for eksempel krav om at det er mer enn en mann om bord. Det ville ført til bedre sikkerhet som var utgangspunkt for dagens samfiskeordning som foreslås fjernet.

Moderne flåte

Et av argumentene som har bygd seg opp mot samfiskeordningen som den er i dag, er opphoping av gamle utdaterte båter som ligger rundt i havnene. Dette er ikke god miljøpolitikk, men har vært et nødvendig onde for å tilpasse seg en litt dårlig ordning for å kunne få til en mer økonomisk drift på nyere, og mer miljøvennlige fartøy. 

Ikke alle samfiskebåter er i like dårlig forfatning, og i en framtidig ordning bør det ikke være krav til at et rederi må ha fartøy til alle kvoter, men heller kunne tilby de beste og nyeste båtene til ungdom på tur inn i næringa.

Alternativ ordning

Kvantum som eventuelt trekkes inn i denne ordningen kan gå inn til gruppa i sin helhet til felles fordeling eller til fartøy i samme region. Det viktigste er at kvantum som tilhører gruppa forblir i gruppa, uten lekkasjer oppover i gruppene over 11 meter. det bør heller ikke tildeles flere kvoter i gruppene uten å tilføre kvantum til dette.

Dette er tanker og et forslag til en alternativ ordning for de minste, diskutert blant mange sjarkfiskere fra Ålesund til Vardø, som alle vil det samme: Få lov til å fortsette som sjarkfisker i fremtiden.