Hører man ordet fisker så er det nok mange som automatisk ser for seg en mann på sin indre skjerm. Det er ikke uten grunn. Fortsatt er det få kvinner som velger fiskeryrket. Bare 3–4 prosent av Norges fiskere er kvinner, ifølge tall fra Fiskeridirektoratet.

Odd Emil Ingebrigtsen, fiskeri- og sjømatminister (H). Foto: Ruth Mari Skulbru

En rapport fra forskningsinstituttet Nofima viser at de kvinnene som blir fiskere er eldre når de starter, og blir værende i kortere tid i yrket enn menn.

Vi trenger pågangsmot, vi trenger kompetanse og vi trenger mennesker som ser de store mulighetene som fiskeryrket tilbyr. Da kan vi ikke basere oss på bare halve befolkningen. Vi må få flere kvinner til å ville dra til havs.

Nofima har foretatt en vurdering av fiskeriregelverket, som konkluderer med at det er kjønnsnøytralt og at det i utgangspunktet ikke er formelle barrierer som hindrer kvinner i å bli fiskere eller fiskebåtredere på lik linje med menn.

Når det likevel er så få kvinner i denne næringen, må vi se på hva grunnene kan være. Arbeidet med likestillingsstrategien ble derfor igangsatt, som en oppfølging av anmodningsvedtak i Stortinget. Målet har vært å kartlegge hva som kan gjøres for å få flere kvinner til å bli fiskere.

Å være fisker er ingen 8 til 16-jobb. Man må ut og fiske når været og årstiden tilsier det, når fisken er tilgjengelig og av riktig størrelse og kvalitet. Det kan være vanskelig å kombinere med et hektisk familieliv. Men slik er det også i en del andre yrker.

Jeg tror kjernen i denne problemstillingen handler om holdninger. Arbeidet med likestillingsstrategien, som regjeringen la frem fredag 27. august, viser at vi må bli enda flinkere til å formidle at kvinner er sterkt ønsket inn i fiskerinæringen.

Skal vi klare det, trenger vi kvinnelige forbilder som viser at et liv som fisker er attraktivt og mulig, for de som vil det. I faglige interesseorganisasjoner og i samvirkebedrifter, som fiskesalgslag, er som hovedregel de tillitsvalgte menn. Kvinner finner vi som ansatte i administrasjonen i organisasjonene, og i ulike typer lederstillinger.

I en del sentrale styrer og utvalg hvor blant annet rammevilkårene for næringen diskuteres, er det utelukkende menn. Dette viser med all tydelighet at vi har en jobb å gjøre for å få flere kvinner til å velge fiskeryrket og få rekruttert kvinner inn som tillitsvalgte. Jeg vil sterkt oppfordre organisasjonene til å gå i front, slå ned på oppførsel som er diskriminerende og sørge for å inkludere kvinner i styrer, råd og utvalg.

For å oppnå større aksept for at kvinner og menn tar ut foreldrepermisjoner, og forståelse for at fedres deltagelse i omsorgsarbeid også kan gi kvinner større anledning til å utøve sitt yrke som fisker, vil regjeringen be næringsorganisasjonene om å oppfordre medlemmene sine til å legge opp til en mer livsfasetilpasset personalpolitikk for sine ansatte.

Nærings- og fiskeridepartementet har også satt av 1,5 millioner kroner til en søknadsbasert tilskuddsordning med mål om å øke rekruttering av kvinner til fiskeriene. Dette kan blant annet omfatte tiltak som skal bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget om kvinner som rekrutteringsbase i fiskeriene, og bidra til etablering av nettverk for kvinnelige fiskere.

Innovasjon og teknologiutvikling driver verden fremover. Slik er det også i fiskerinæringen. Utvikling av ny teknologi og moderne utstyr bidrar til at fiskeryrket ikke nødvendigvis er like fysisk krevende som før, og det kan dermed åpne døren til yrket for flere. Fra 2012 til 2021 har antallet jenter som tar fiske og fangst som studieretning på videregående skole mer enn doblet seg.

Riktignok er andelen fortsatt lav, på 11,3 prosent, men det er en positiv utvikling på gang. Vi ser også at det er stadig flere jenter som deltar i ungdomsfiskeordningen. Dette er gledelig, og noe vi skal bygge videre på.

Det viktigste er at begge kjønn skal ha like muligheter til å velge fiskeryrket, ikke nødvendigvis å oppnå en jevn kjønnsbalanse. Norsk fiskerinæring opplever i dag i all hovedsak god lønnsomhet og er preget av høy kompetanse, tilpasningsdyktighet og store muligheter. Sammen skal vi utvikle næringen videre. Da trenger vi flere kvinner om bord.