Og det legger grunnlaget for et nytt norsk industrieventyr.

Regjeringen har avklart at nettløsningen for det ene store vindkraftverket i Sørlige Nordsjø II vil være en kabel som tar kraften til Norge. Dette vil gi mer kraft inn i det norske kraftsystemet.

Klimamålene

Og Norge trenger mer kraft. Transportsektoren og industrien vår skal elektrifiseres slik at vi kan nå klimamålene våre og satse offensivt på ny grønn industri. Denne beslutningen gjør at vi kommer raskere i gang enn om vi skulle bygget hybridkabler.

Regjeringen vil legge til rette for utvikling av 3000 MW bunnfast havvind i Sørlige Nordsjø II og 1500 MW flytende havvind i Utsira Nord. Vi har på ingen måte nedskalert satsingen. I Sørlige Nordsjø II legger vi opp til at det blir to store vindkraftverk på 1500 MW hver.

Disse vindkraftverkene kan produsere om lag 14 TWh i året, som tilsvarer strømforbruket til nærmere en million husstander gjennom et år.

Viktig å skape forutsigbarhet

Jeg har gitt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å utrede virkningene av ulike tilkoplingsløsninger for havvind på kraftsystemet. Denne utredningen vil ligge til grunn for det som blir valgt som nettløsning for det andre prosjektet i Sørlige Nordsjø II.

Dersom vi ikke hadde tatt de første 1500 MW tilbake til Norge, ville alle 3000 MW på Sørlige Nordsjø II måtte vente på denne utredningen.

Jeg er opptatt av å skape forutsigbarhet for næringen framover gjennom tilgang på mer areal etter at prosjektene i Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II er tildelt. Jeg har derfor gitt NVE i oppdrag å identifisere nye område for fornybar energiproduksjon til havs.

I dette arbeidet vil hensynet til miljø og andre næringer være viktig, og NVE vil samarbeide med andre direktorater og etater som representerer ulike interesser til havs.

Behovet for fornybar kraft

Jeg er glad for den store interessen i industrien etter å utvikle havvind på norsk sokkel. Det er ikke bare industrien som er utålmodig. Regjeringens ambisjon er å korte ned tiden frem til turbinene er på plass både i Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

Samtidig er dette nybrottsarbeid som må gjøres grundig, ikke minst for å legge til rette for god sameksistens med for eksempel fiskerinæringen.

Det enorme behovet for fornybar kraft utløser store muligheter. Om vi gjør de rette valgene i dag, kan det bety tusenvis av arbeidsplasser for kommende generasjoner i morgen.

Regjeringen har store ambisjoner for havvind langs norskekysten. Nå går vi i gang med første del av utbyggingen, som vil øke krafttilførselen til Norge. Dette gjør at vi kommer raskere i gang – og er startskuddet for et framtidig industrieventyr.