Hvorfor trenger vi utenlandske arbeidere? Svaret på det er veldig enkelt: I deler av landet har vi en industri som har tilgang til råstoffet i bare deler av året, i sesonger. For de aller fleste av oss nordmenn er det ikke attraktivt å ha jobb bare noen måneder av året, selv om lønna er tariffesta og holder et godt norsk nivå.

Arne E. Karlsen i Gunnar Klo AS på Myre og Even Johansen i Tobø Fisk AS i Havøysund har begge påpekt at arbeidet i fiskeindustrien er kompetansekrevende. Som i de fleste andre industrier er det et fagarbeid. Veldig mange av de utenlandske arbeiderne som deltar i vintersesongen, er fagarbeidere med erfaring fra 10-12 sesonger. De har fått sin opplæring og kan gå direkte inn i produksjon, i motsetning til de fleste arbeidsledige landsmenn.

Befolkningsnedgang

For noen uker siden kom oppdaterte tall for befolkningsutviklingen. For Nord-Norge er dette nedslående lesning. Nedgangen fortsetter. Det er de unge vi mister. Det er ikke farlig at ungdommen reiser ut av landsdelen for å ta utdanning, tvert imot kan det være en fordel. Men vi må få de tilbake.

Hva skal til for at ungdommen synes det er interessant å flytte tilbake, eller flytter hit helt uten tilknytning? Gode, interessante og helårlige arbeidsplasser er utvilsomt svært viktig, slik Konjunkturbarometeret for Nord-Norge 2020 dokumenterer.

En næring i endring

Sjømatnæringa er i endring. For ungdom som ønsker å komme hjem til interessante, attraktive arbeidsplasser etter endt utdanning, er mulighetene innen fiskeri og havbruk fremover store. En stadig viktigere leverandørindustri trenger ingeniører, mekanikere, automatikere og industridesignere for å nevne noe.

Oppdrettsnæringa og fangstleddet har klart å etablere seg som svært attraktive arbeidsgivere. Rederiene og oppdretterne har god tilgang på høyt kvalifiserte søkere fordi arbeidsbetingelsene er gode og arbeidsoppgavene interessante. Og utdanningsinstitusjonene melder om høye og stigende søkertall.

Fiskeindustrien er også i endring. Den vil trenge kompetanse innen en rekke fagområder, som for eksempel prosess, datahåndtering, næringsmiddelteknologi, produktutvikling, markedsutvikling og salg. Arbeid som skal utføres av alt fra fagarbeidere til kandidater med doktorgrad.

Tid for handling

Hvordan kan fiskeindustrien bli en like interessant arbeidsgiver for ungdom som oppdrettsnæringa og fangstleddet? Og hvordan kan fiskeindustrien spille en enda mer sentral rolle for å nå visjonene om flere helårlige arbeidsplasser og verdiskaping i kystsamfunnene?

I dag har vi en offensiv politikk for oppdrett, bl.a. gjennom utviklingskonsesjoner. Og det investeres store ressurser i selve fiskeriene, - som havforsking og teknologiutvikling. Men industrien? Hva slags politikk har vi der?

Over tiår har politikere fra alle partier snakket om helårlige arbeidsplasser i hvitfisknæringen.

En uttalt målsetting er at mer av fisken skal bearbeides i Norge slik at større del av verdiskapingen kommer kysten til gode. Levendefangst og ny fryse- og tineteknologi har gjort det til et mulig scenario. Men er det politisk vilje til en slik satsing?

Nå er det tid for handling. Vi utfordrer både dagens stortingsvalgte og stortingskandidater til høstens valg fra alle partier til å fortell oss hva de vil gjøre slik at næringen kan få utvikle helårlige arbeidsplasser i hvitfisknæringen - slik at vi kan få snudd den negative befolkningsutviklingen i Nord-Norge.

Flørte på TikTok

Ifølge Indeks Nordland 2020 som ble lansert forrige uke, er en av de viktigste oppgavene dette tiåret å gjøre seg mer attraktiv for unge voksne. Cod Cluster sitt største mål er å få mer helårlig drift i næringa. Vi har tidligere skrevet om behovet for «utviklingstillatelser» og verdien de vil ha for hvitfisknæringa.

Klyngeleder Maiken Johnsen, Cod Cluster Foto: Silje Helene Nilsen

Det er behov for å få videreført og styrket tiltak som bidrar til å forlenge fiskesesongen - og dermed tilgang på mer ferskt råstoff, slik at vi kan produsere jevnere og tilby helårlig arbeid. Supplering med fryst råstoff vil også være en del av dette bildet. På denne måten styrkes økonomien i hvitfiskindustrien, og næringen vil dermed i større grad ha ryggrad til å videreutvikle seg.

Videre må vi ha en utdanningsstruktur, kanskje spesielt i den videregående skolen, som legger til rette for at ungdom gjennom praksisplasser får mulighet til å bli kjent med næringa og dens potensial.

Og så må kanskje flere av oss gjøre som Ørjan Nergaard, styreleder i Cod Cluster og eier av Patriot AS; flørte med ungdommen på TikTok slik at de forstår hvor kule vi faktisk er!