Han bretter ut en fortelling der vi kun oppholder ungdommen med godt snakk, uten å gjøre noe. Regjeringen satser stort på rekruttering.

Jeg glad for at mange ungdommer vil inn i fiskeryrket. Det skal de få gode og like muligheter til, gjennom de generelle ordningene, som skal være åpne for alle. Men ungdom skal ikke starte på bar bakke. De skal få ekstra drahjelp. For å sikre unge fiskere mulighet til høyere inntekt og aktivitet, avsetter vi fire tonn garantert kvotetillegg i fisket etter torsk til fiskere under 30 år i åpen gruppe fra og med 2021.

Fra 2022 legger vi opp til at fiskere under 30 år i åpen gruppe skal kunne søke om et bonustillegg som rekrutteringskvote. Det vil gi unge et kvotetillegg opp mot 80 pst. av et tilsvarende fartøys kvote i lukket gruppe, i en periode på fem år, og det skal kunne tildeles inntil fem slike rekrutteringskvoter årlig.

De fem bonuskvotene blir innført neste år av praktiske grunner. Adelsten Iversen gir inntrykk av at det er en stor overraskelse at kvotene ikke er på plass allerede nå, slik at han får en retorisk mulighet til å etterlyse hvor kvotene blir av. Men han vet utmerket godt at vi alt i fjor høst varslet om når rekrutteringskvotene skal være på plass, og at vi står fast ved det vi har lovet, til punkt og prikke.

Utover bonuskvotene avsetter vi kvoter til ungdomsfiskeordning, skolekvoteordning og lærlingekvoteordning. Ungdomsfiskeordningen gir ungdom mellom 12 og 25 år mulighet til å fiske med en begrenset redskapsmengde og levere fangst i løpet av sommeren. Dette er en fantastisk sommerjobb. Og den er populær. I fjor deltok 245 barn og unge – en dobling siden 2018. Vi ser også at stadig flere kvinner vil inn i yrket.

Antall kvinner i ungdomsfiske-ordningen har økt, og i 2020 var 1 av 3 deltagere kvinner. For 2021 har vi også avsatt 30 tonn kongekrabbe til etablering av en ny ungdoms- og rekrutteringsordning for kongekrabbe, som kommer ungdom i Finnmark til gode.

For videregående skoler med undervisningsopplegg i fiske og fangst kan det tildeles skolekvoter. Fiskefartøy med lærlinger om bord kan tildeles lærlingekvoter. Vi har akkurat økt lærlingekvotene på torsk fra 1,6 tonn til 2,1 tonn per lærling.

Både fritidsfiske og ungdomsfiskeordningen er viktig, ikke minst for at kystens folk skal få god tilgang til fiskeressursene. Men det handler også om tilgang til fantastiske råvarer, omsorg for vår rike kystkulturarv og skape interesse og engasjement for fiskeryrket blant ungdom.