Derfor må vi se på hele bildet.

Sikkerhetssone både på land og til havs vil ha konsekvenser for næringsaktivitet og trivsel for innbyggere i kommunen.

Johannes-Hagerup Nilsen Foto: Privat

Lokalbefolkningen på Nordmela og omegn kan ikke bruke populære friluftsområder, og man kan heller ikke dra på hytta når man vil. I tillegg vil fylkesveien mellom Nordmela og Nøss bli stengt i perioder som følge av aktivitet i tilknytning til Andøya Space, dette får konsekvenser for blant annet varetransport og pendlere som bor langs vestsiden av Andøya.

Allerede i dag er totalbelastningen stor for fiskerinæringen med de aktivitetene som er etablert med missil- og våpentesting i havområdene rundt Andøya. Havområder blir beslaglagt og stengt, og nasjonale fiskeri blir utsatt, som for eksempel blåkveite-fisket. I mediene har man for lengst lest om forsvaret og flere utenlandske nasjoners store iver etter å ta i bruk basen og dets infrastruktur, og bruke våre rike naturområder og hav som eget øvingsfelt.

Tanken bak etableringen er å opprette et kommersielt utskytningssted for satellitter. Dette innebærer at det skal være et kommersielt tilbud til nasjonale og internasjonale aktører hvor en kan kjøpe tilgang til basen og dets infrastruktur. Ved etableringen av satellitt-basen øker bekymringen for en enda større totalbelastning, særlig siden man i dag ikke vet det konkrete aktivitetsomfanget. Derfor er det rart at kommunens øvre politiske organ har velsignet prosjektet, uten å tilsynelatende ta innover seg etableringens store konsekvenser for eksempelvis de maritime næringer.

Reiselivsnæringen vil også bli rammet av den planlagte satellitt-basen. Nasjonale turistveger har kunngjort at Andøy kan miste statusen som Nasjonal turistveg som følge av denne etableringen. Reiselivs- og turistnæringen vil trolig dessverre oppleve en mindre strøm av gjester og turister til Andøy.

Bærerakettene som bærer satellittene, faller ned i sjøen. Det er ikke per i dag utarbeidet prosedyrer for oppsamling av disse rakettene. Dersom de blir liggende lenge i havet, er det sannsynlig at forurensing av alvorlig grad vil oppstå. Hvor mye vil man utfordre vårt rike havmiljø?

Resultatet kan bli at Andøy blir mindre attraktiv for fiskere. Værforhold må være tilfredsstillende både for fiskere og Andøya Space sin virksomhet. Det kan oppstå landligge på godværsdager som følge av Andøya Space sin aktivitet i tillegg til landligge som følge av dårlig vær og lokale værskiftninger, altså dobbelt landligge. På lengre sikt kan dette medføre mindre fisk fisket og ilandført i Andøy og Vesterålen. I ytterste konsekvens en nedgangstid for fiskerinæringen og tapte inntekter til Andøy kommune. De store ringvirkninger de maritime næringer skaper kan bli kraftig redusert.

Vi må se hele bildet. Satellitt-basenAndøya Spaceport vil medføre flere arbeidsplasser til en sårt tiltrengt kystkommune, og la det ikke være noen tvil om at jeg ønsker nye arbeidsplasser. Det er den samlede virksomheten til Andøya Space som gir en utfordring for det øvre lokale næringsliv, som tidvis oppleves utfordrende.

Fiskeriressurser og utnyttelsen av våre naturressurser har siden tidenes morgen vært en bærebjelke i Andøy og mange kystsamfunn. Også i framtiden vil fiskeriressurser være viktig. Fiskerinæringen burde derfor prioriteres som en viktig del i kommunens videre næringslivssatsing.