Det innebærer at sameksistensen mellom næring, samfunn og natur kan oppnås. Norge er forpliktet til å følge klassifiseringssystemet for bærekraftig økonomisk aktivitet, såkalt taksonomi.

Rune Birger Nilsen. Saksbehandler Norges Miljøvernforbund Foto: Privat

Taksonomi er et sentralt verktøy i EUs- og Norges grønne omstilling. Innsatsen rettes mot grønne investeringer- og motvirker grønnvasking. Satsingen understøttes av en rekke direktiver- og for at en økonomisk aktivitet skal betegnes som miljømessig bærekraftig, må den bidra til å nå minst ett av EUs seks miljømål uten å skade en eller flere av de andre miljømålene i vesentlig grad:

  1. Begrensning av klimaendringer.
  2. Klimatilpasning.
  3. Bærekraftig forvaltning av vann- og havressurser.
  4. Overgang til en sirkulær økonomi.
  5. Forebygge og bekjempe forurensning.
  6. Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer.

Selv om elektrifisering medvirker til at CO₂ utslippet reduseres, må hele produksjonsprosessen tilfredsstille sirkulærøkonomiens kjøreregler, basert på EUs «closing-the-loop» betraktning. EUs miljø-retningsvalg er tydelig:

  • Beskytte, bevare og forbedre jord, luft og vann.
  • Redusere avfallsmengden.
  • Resirkulere.
  • Forhindre forringelse av menneskers og dyr sin helse.

EU retter stor innsats på taksonomi og sirkulærøkonomi. Tiden er over for åpne merder i sjø. Tiden er inne for bærekraftig finans og grønn giv. Det er kun lukkede oppdrettsanlegg som er fremtiden, her kan norsk industri vise veien.