Havressursloven presiserer i første paragraf at «Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursene …. og medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna.»

Fifors medlemmer er næringsaktører med en helt sentral rolle i å realisere lønnsom verdiskaping av landets største evigvarende ressurs. Dermed sikrer vi sysselsetting og bosetting i kystsamfunna. Vi vil hevde at vedtakene Stortinget gjorde vedrørende Kvotemeldinga verken vil øke verdiskaping eller sikre sysselsetting og bosetting.

Det korteste vi kan uttrykke dette på, er uttalelsen fra to som har følt feilslått fiskeripolitikk «på kroppen». Arne Hjeltnes, Finnmarksfisk og Eirik Sørdahl i Primex på Myre kom høsten 2020 med denne kraftsalven; «Norsk fiskeripolitikk tilrettelegger 95 prosent for fangstleddet og i beste fall 5 prosentfor fiskemottak/industri»

Slik Fiskeridepartementet legger opp ny gruppeinndeling, innebærer det en betydelig forskyving av kvotene oppover i fartøygruppene. Dermed svekkes den mindre flåten som er den som skaffer den ferske fisken som landindustrien er helt avhengig av.

Med økende befolkning på jorda og en bestand av villfisk som ikke øker, blir det stadig større konkurranse om råstoffet både innen- og utenlands. Dersom det flyttes kvoter fra den mindre og opp til den større flåten, slik myndighetene legger opp til, vil utviklingen forsterkes i retning av færre og større båter som fryser fisken om bord.

Dette vil gradvis gi lavere tilførsler av ferskt råstoff til industrien. Verdiskapinga vil begrenses til kun å skje om bord i stadig færre fartøy, noe som vil rive grunnlaget vekk for bosetting på kysten.

FiFor mener følgelig at når strukturkvoter faller tilbake til fellesskapet etter inngåtte avtaler, og ifølge Stortingets vedtak, så må kvotene tilbakeføres til de opprinnelige fartøygruppene. Et forslag i tråd med dette bør regjeringen legge frem for Stortinget uten ugrunnet opphold slik at den enkelte fartøyeier vet hva vedkommende har å forholde seg til.

Den fiskeripolitikken som har vært ført de sist 20 årene fikk sterk kritikk av Riksrevisjonen 22. april i fjor.

Lar Stortinget regjeringen få fortsette å føre en politikk på tvers av Havressursloven, må i så fall § 1 i loven endres til følgende; «Formålet med lova er å……. sikre størst mogleg vinning for så få fiskebåtreiarar som mogleg».