Styrelederen i Fiskarlaget Nord sier at dette er en konflikt mellom store og små kystfartøy. At Norges Fiskarlags vedtak knyttet til ressursfordeling og flåtestruktur er blitt vedtatt med Fiskarlagets Nord støtte forbigås i stillhet.

Debattinnlegg

Jonny Berfjord, styreleder i Fiskebåt

Audun Maråk, administrerende direktør i Fiskebåt

Kyst har flertallet

Fiskebåt representerer den havgående fiskeflåten, som sysselsetter mer enn 50 prosent av heltidsfiskerne. Til tross for at Fiskebåt er i et klart mindretall i Norges Fiskarlag, med 4 av 14 medlemmer i Landsstyret, og 17 av 69 representanter i Landsmøtet, har vi respektert flertallsvedtakene i Norges Fiskarlag.

Skal fiskerne få gjennomslag for sine synspunkter nytter det lite å splitte næringen i flere organisasjoner. Fiskebåt har derfor arbeidet for at fiskerne skal stå samlet i Norges Fiskarlag, og beklager at Fiskarlaget Nord har valgt å melde seg ut av fellesskapet.

Nødvendig omstilling

Stabilitet i ressursfordelingen, kapasitetstilpasningen og flåtestrukturen er et resultat av anbefalingene fra en samlet næring, inklusiv Fiskarlaget Nord. De protesterer nå mot en utvikling de selv har stått fadder til. Utviklingen er også et resultat av en villet og påkrevet politikk, av et nær samlet storting, anført av Arbeiderpartiet og Høyre.

Det går godt i den norske fiskeflåten. Fiskebestandene høstes bærekraftig, fiskeflåten som før mottok subsidier er blitt lønnsom, vi fisker med redusert miljøavtrykk, fiskeflåten fornyes, næringen er attraktiv og bidrar til stor verdiskapning og aktivitet langs kysten.

Etter vår mening burde politikerne kappes for å ta æren, ikke fraskrive seg ansvaret for en positiv utvikling i fiskerinæringen. Det er trist å høre fiskeripolitiske talspersoner på Stortinget som opptrer som regionpolitikere og faller eget parti og Norges Fiskarlag i ryggen. Resultatet er økt usikkerhet om sentrale rammevilkår og redusert verdiskapning og investeringsvilje som vil ramme alle maritime næringer langs kysten.

Effektivisering

At kvotene samles på færre fiskere i fiskeflåten er en naturlig konsekvens av Stortingets krav til omstilling og effektivisering av fiskerinæringen. En utvikling fiskerinæringen deler med mange andre næringer.

Dyktige fiskere har fulgt Stortingets ønske og internasjonale avtaler om å tilpasse fangstkapasiteten til ressursgrunnlaget. Fiskerne har i tillegg innrettet seg etter Stortingets ønske om friere fartøyutforming, helt til politikerne slo kontra i år.

Friere fartøyutforming har gitt mindre miljøavtrykk, bedre arbeidsforhold, økt lønnsomhet og grunnlag for helårlige arbeidsplasser på havet og i landindustrien.

Rekordhøy lønn

Det blir hevdet av styrelederen i Fiskarlaget Nord at kystfiskerne mister driftsgrunnlaget. Gjennomsnittslønnen for fiskerne i 2019 var nær 840 000,- kroner. Det går godt på både små og store fiskefartøy, rekordgodt.

Det oppstår selvsagt noen negative konsekvenser i kjølvannet av en stor omstillingsprosess, men det store bildet er økt aktivitet og optimisme langs kysten, spesielt i nord. Få ønsker å skru klokken tilbake til tiden da vi ikke klarte å fornye flåten eller rekruttere de dyktigste sjøfolkene.