I Sildelaget er vi svært opptatt av norsk fiskeindustris konkurransekraft Sildelaget omsatte 1,61 millioner tonn med fisk i 2020. Av dette ble 1,47 millioner tonn landet i Norge. Norske fartøy landet 138.000 tonn til en verdi av 586 millioner kroner i utlandet i 2020.

Utenlandske fartøy landet 172.000 tonn i Norge til en verdi av 1,77 milliarder kroner. Med andre ord så fikk norsk industri tilført større mengde råstoff gjennom Sildelagets markedsplass, enn det som går ut av landet. Når vi ser på verdien, er den mer en tre ganger så høy enn det som «eksporteres». Norsk fiskeindustri er den mest konkurransedyktige i Nord-Atlanteren, og derfor velger utlendinger å komme til Norge. Det tjener selvsagt også norske fiskere stort på.

Av 1,61 millioner tonn med fisk som ble omsatt i 2020 ble 99,6 prosent tilbudt norske fiskekjøpere, enten via Sildelagets auksjon eller på leveringsavtaler. Utbudsreglementet til Sildelaget sikrer at norske kjøpere får tilbud om råstoff. I 2020 var det ca. 7.200 tonn som utelukkende ble tilbudt utenlandske kunder. I tillegg mottok Pelagia gjennom leveringsavtaler også fangster fra norske fiskebåter ved sine utenlandske anlegg.

Loddefisket ved Island har et spesielt utbudsreglement. Det sier at ved fangster over 500 tonn, er fisker pliktig til å inkludere Norge i utbudsområdet på auksjonen. Ved lavere fangster er det opp til skipper selv å vurdere dette, ut fra bedriftsøkonomiske betraktninger. Slike vurderinger inkluderer selvsagt værforhold og risiko for å få kvaliteten forringet ved å seile over Norskehavet. Av et innmeldt kvantum på ca. 39.000 tonn lodde til nå, har 72 prosent av fangstene blitt tilbudt norske kunder. Det er vi glad for, og vi er overbevist om at det har bidratt til å skape rekordstore verdier ut av en liten kvote.

Norsk industri har med få unntak vunnet auksjonene der de og utenlandske kunder har konkurrert på auksjonen. Sjømat Norges påstand om at norsk fiskeindustri er utelatt fra å konkurrere om norskfanget lodde, er åpenbart og faktisk feil. Det er også feil når Sjømat Norge hevder at Sildelaget nekter å legge til rette for norsk industri. I Sildelaget er vi svært opptatt av norsk fiskeindustris konkurransekraft. Det bidrar til å skape større verdi i alle deler av den pelagiske verdikjeden.

Det er også på sin plass å nevne at Sildelaget og Sjømat Norge hadde en felles arbeidsgruppe som så på utbudsreglene i Sildelaget høsten 2020. Samarbeidet i denne gruppen fungerte godt, og Sildelaget foretok endringer i sitt utbudsreglement basert på diskusjonene i denne arbeidsgruppen.