I saken «Styrt av miljøverninteresser» i Fiskeribladet 27. november, påstår linefisker og organisasjonsleder Geir Magne Røy at rødlistingen av pigghå «er et resultat av et handlekraftig WWF med stor påvirkningskraft overfor myndighetene».

Disse påstandene er ikke korrekte.

Det er Artsdatabanken som er ansvarlig for å oppdatere og utgi Norsk rødliste for arter. Alle artene blir vurdert mot de samme objektive og etterprøvbare kriteriene. Det er våre fremste fagfolk ved Havforskningsinstituttet og universitetene i Bergen og Tromsø som utfører vurderingene av marine fiskearter basert på den beste kunnskapen som er tilgjengelig.

Den siste utgaven av Rødlista ble presentert i 2015 og da ble pigghå vurdert som sterkt truet (EN) som følge av at bestanden ifølge beregninger foretatt av Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) gikk tilbake hele 83 prosent fra 1940.

Rødlistekriteriene sier at bestandsendringer skal sees over 3 generasjoner som i 2015 ble vurdert til en periode på 75 år for pigghå. Vi har forståelse for at pigghå kan være et lokalt problem for fiskeriet siden den til visse tider opptrer langs Norskekysten og i fjorder i til dels store konsentrasjoner. Dette kan settes i sammenheng med vandringer knyttet både til beiting og reproduksjon, og reflekterer ikke størrelsen av totalbestanden i norske farvann. Disse konsentrasjonene i kombinasjon med den sene kjønnsmodningen gjør pigghå til en art som er meget utsatt for overfiske.

Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) vurderte i 2014 bestanden til å være på et historisk lavt nivå, men man ser tegn til økning i biomasse og rekruttering. For 2015 og 2016 anbefalte derfor ICES et forbud mot direkte fiske av pigghå samt lavest mulig bifangst. Kvoteråd fastsettes i prinsippet uavhengig av hvilken kategori arten har på Rødlista, men overfiske og kraftig reduksjon i bestanden er bakgrunnen både for kvoterådet og rødlistingen av pigghå.

I tidligere utgaver av Rødlista (2006 og 2010) hadde pigghå med kritisk truet (CR) – en enda mer alvorlig rødlistekategori. At den i samsvar med kriteriene kunne settes ned til sterkt truet (EN) i 2015 viser at rødlisting og resulterende forvaltningstiltak fungerer.

Arbeidet med å revidere rødlista pågår i disse dager og ny kunnskap som har framkommet om bestandsutviklingen siden 2015 vil bli grundig gjennomgått. De endelige resultatene og ny Norsk Rødliste for arter vil foreligge mot slutten av 2021.