Virkningene av å bruke Repparfjorden som deponi for gruveavfall er dårlig utredet. Det er behov for en langt bedre og mer helhetlig forvaltning av fjordene og fiskeriressursene våre.

Tillatelsene til utslipp i Repparfjorden innebærer at det vil kunne bli deponert inntil 2 millioner tonn gruveslam og tungmetallholdig avfall årlig i inntil 30 år. Selve sjødeponiet vil utgjøre så mye som åtte kvadratkilometer.

Arne Pedersen, fisker. Foto: Eskild Johansen

Analyser gjort av Havforskningsinstituttet viser at partikler også vil kunne spre seg over et større område.