Skal Norge satse i blinde, eller skal vi i stedet innhente kunnskap om konsekvensene og sikre en fortsatt bærekraftig forvaltning av våre fiskeressurser?

Hanna Bauge, juridisk rådgiver i Fiskebåt Foto: Fiskebåt
Audun Maråk, administrerende direktør Fiskebåt Foto: Fiskebåt

Det finnes ingen relevante forskningsdata om hvilke følger utbygging av flytende og bunnfast vindkraft i Nordsjøen, Barentshavet og Norskehavet kan få for gytefeltene, vandringsmønstrene og utviklingen i fiskebestandene våre.

Skal skje raskest mulig

Fiskeressursene har i lang tid gitt grunnlag for bosetting og sysselsetting langs kysten vår, og vil fremdeles gjøre det så lenge havene forvaltes bærekraftig. Dette er grunnen til at fiskerinæringen har inntatt en føre var holdning når det er snakk om å etablere vindkraftanlegg i nærheten av viktige gytefelt og fiskebanker.

Regjeringen skriver i Hurdalsplattformen at de skal sikre sentrale norske gyteområder og fiskefelt mot ødeleggende påvirkning fra annen næringsvirksomhet. For å kunne gjøre dette, må det bevilges midler til forskning på konsekvensene av havvind.

Havforskningsinstituttet (HI) ble i fjor bedt om å oppdatere sin kunnskap om slike konsekvenser, men Fiskebåt er kjent med at det innenfor årets budsjett ikke har vært rom til å prioritere dette forskningsprosjektet.

HI søkte derfor Forskningsrådet, som er regjeringen og departementenes forskningspolitiske rådgiver, om midler til å forske på etableringen av den nye havvindparken til Equinor på Hywind Tampen.

Denne søknaden ble avslått. Forskningsrådet valgte å bevilge betydelige midler til et prosjekt som i stedet skal muliggjøre en raskere utbygging av havvind.

Tiden renner ut

Norge står nå ovenfor en unik mulighet til å innhente data som kan gi oss svar på viktige spørsmål knyttet til vindkraftutbyggingens påvirkning på miljøet, bestandene og fiskeriene våre – noe regjeringen har uttrykt å være opptatt av.

Dette vil også kunne ha stor betydning for fiskerinæringens og befolkningens vilje til å satse stort på havvind nasjonalt, men også internasjonalt, i årene som kommer. Men tiden er i ferd med å renne ut, og det haster å få innvilget støtte til slik forskning. Årsaken er at utbyggingen på Hywind Tampen skal starte allerede neste år.

Det vil være helt avgjørende å få kartlagt området i forkant av utbyggingen, for å kunne si noen om konsekvensene etterpå. Om ett år vil vi være for sent ute.

Krever svar

Dette vitner om manglende sameksistens, og er et nytt eksempel på at norsk fiskerinæring blir tilsidesatt til fordel for olje- og energinæringen. Det fremstår som et bevisst valg fordi norske myndigheter frykter svarene.

Dette er ikke et godt nok grunnlag for å la være. Fiskebåt forventer at det legges frem kunnskap om konsekvensene før det tas beslutning om videre satsing på havvind.

Fiskerinæringen er en viktig næring for Norge, og verden trenger sunn og klimavennlig mat. Dette må ikke glemmes i den store klimadebatten.