Resultatet er bekymringsverdig for reguleringsgruppa under 11 meter hvor kun de med lengre fartøy i gruppa får økning – og de største mest.

Kvotefleksibilitet på gruppenivå gjør at overfiske blir saldert mot neste års kvoter, og et restkvantum på inntil 10 prosent av gruppekvoten kan overføres til neste år. Med overregulering på 12 prosent har myndighetene forventet å treffe på uttaket. Likevel velger man altså nå å redusere overreguleringa for de minste. Er dette for å unngå at disse skal få del i refordelt tredjelandskvote?

Departementet har bestemt at også fartøy kortere enn 15 meter med hjemmelslengde under 11 meter også skal kunne bruke muligheten til å overføre 10 prosent av sine fartøykvoter til neste år, slik de større fartøy har mulighet til. Dette brukes nå som en brekkstang for å gi større andel av gruppekvoten til større fartøy. I praksis ser vi av forskriften at de største i gruppa får 2 tonn mer å fiske, mens de under 11 meter får null.

Der er på tross av fiskeridirektoratets innvendinger, ingen reelle utfordringer knyttet til en overregulering på 12 prosent slik tidligere vedtatt og kvoteoverføringsordning på fartøynivå. Det verste som kan skje er et overfiske på 1,2 prosent (10 prosent av 12 prosent) som følge av dette, noe som uansett vil bli saldert mot neste års gruppekvote.

Nå er det vel å vente at en del av flåten som vanligvis fisker sine kvoter kommer til å sette igjen 10 prosent til neste år i håp om bedre pris. I beste fall vil en stor del av flåten sette av 10 prosent, i verste konsekvens kanskje bli tvunget til mer om det blir vanskelige omsetningsforhold. Da vil man kunne havne i en situasjon hvor det gjenstår mer enn 10 prosent av gruppens kvote som da blir overført resterende flåte neste år. Gjennom å redusere overreguleringa slik som nå, vil en slik tapt del av gruppekvoten øke.

Det er derfor slik jeg ser det ulogisk å redusere overreguleringa om ikke intensjonen er å overføre fisk fra de minste fartøyene til de større. Norges Kystfiskarlag har gjennom en henvendelse til Fiskeriministeren sannsynliggjort at det på torsk ikke er noen reell problematikk knyttet til 10 prosent kvotefleks på fartøynivå med hjemmelslengde under 11 meter selv med normal overregulering på 12 prosent. Hadde overreguleringa vært flere hundre prosent, slik som på hyse, ville det stilt seg i et helt annet lys.

Vi har derfor bedt fiskeriministeren om at vedtaket endres, slik at overreguleringa fortsetter på 12 prosent med reduksjon for større fartøylengder slik som tidligere. Dette samtidig som at vedtaket om kvotefleksibilitet også for den minste flåten i lukket gruppe videreføres.