I et innlegg i Fiskeribladet 2.11.21 åpner Cod Cluster ved Maiken Johnsen for å veksle inn det særskilte permitteringsregelverket i fiskeindustrien i bytte mot større volum til ferskfiskordningen i torskefiskeriene. Så galt kan det gå når en statsfinansiert klynge for en enkeltsektor prøver seg som spiller i den nasjonale fiskeripolitiske debatten.

Råstofftilgangen for fiskeindustrien i Norge er sterkt preget av uforutsigbarhet. Dette skyldes naturgitte forutsetninger ettersom det høstes fra ville fiskebestander, der både vær og fiskens tilgjengelighet påvirker fiskets gang. Videre er lovverket slik at fiskeindustribedrifter i utgangspunktet ikke har lov til å eie egne fiskefartøyer og de kan dermed ikke styre og planlegge fangstaktiviteten. Råstofftilgangen ligger følgelig til dels utenfor fiskeindustriens kontroll.

Mye kan sies om norsk fiskeripolitikk, som over år har hatt en sterk slagside mot det som skjer på havet. På ett område er det likevel gjort et svært viktig politisk grep for fiskeindustrien, nemlig i unntakene som er i gjort i lov om lønnsplikt under permittering. Fiskeindustrien er unntatt fra lov om lønnsplikt under permittering, og for arbeidstakere gis det rett til dagpenger i 52 uker, mot 26 uker i annen industri.

Kristin Alnes, fagsjef samfunnskontakt og industri i Sjømat Norge Foto: Anders Furuset

Det er bred enighet mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne i fiskeindustrien om at permitteringsregelverket må bestå. Dette ble senest formidlet av Sjømat Norge i forbindelse med høring i arbeids og sosialkomiteen om neste års statsbudsjett. Også Hurdalsplattformen slår fast at Regjeringen vil videreføre ordningen.

Ferskfiskordningen og andre tiltak som gjøres for å strekke sesongen i torskefiskeriene er positive og har ønsket effekt. Vi kommer likevel ikke utenom at dette ikke vil være tilstrekkelig til å utlikne sesongvariasjonene og sikre stabil råstofftilgang over året for alle bedrifter. Men ikke minst må vi evne å se at fiskeindustrien langs kysten er mangfoldig og basert på ulike typer råvarer. Vi har en stor pelagisk industri, konvensjonell hvitfiskproduksjon, mel- og oljeprodusenter, filetindustri m.m.

Sjømat Norge mener det er bekymringsfullt at Cod Cluster, som en klynge for torskebedrifter nord i landet så lett kaster resten av fiskeindustrien på båten for å sikre sine egne medlemsbedrifter. Vi stiller også spørsmål ved om Cod Clusters lette omgang med permisjonsregelverket har tilstrekkelig forankring i egen bransje.

På helt prinsipielt grunnlagt mener vi også det er kritikkverdig at det gjennom klyngene brukes offentlige midler til å påvirke offentlig politikk. Her har særlig det statlige virkemiddelapparatet et ansvar for å rydde opp i rolleforståelsen.