Fiskeribladets lederskribent mener jeg heller burde støtte arbeidet til Økokrim enn å «styrke byråkratiet med ny seksjon i departementet». Det blir for enkelt.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) Foto: Anders Furuset

Fiskeridirektoratet og Økokrim har det operative ansvaret for henholdsvis ressurskontrollen og kriminalitetsbekjempelse på fiskeriområdet. Begge etater intensiverer sitt arbeid på feltet.

Jeg kan ikke få understreket nok hvor stor betydning det har at politiet styrker sine kapasiteter, både til etterretning og etterforskning av fiskerikriminalitet. Det er derfor betryggende at Politidirektoratet og Økokrim har løftet fiskerikriminalitet som et prioritert område i sine trusselvurderinger.

Kongekrabbesaken er nettopp et resultat av en kombinasjon av godt tverretatlig samarbeid og et politi som har styrket sin etterforskningskapasitet på området. Erfaring viser imidlertid at bevisførsel er særlig vanskelig i fiskekrimsaker, og mange større saker er tapt på grunn av tvil om faktum. Forvaltningens arbeid med bedre dokumentasjonssystemer er derfor avgjørende også for at politiet skal lykkes.

Politiet er også avhengig av god etterretning og forståelse av hvordan kriminaliteten skjer, og trenger et velfungerende system for utveksling av informasjon mellom Fiskeridirektoratet, andre relevante kontrolletater og politiet. Derfor må departementets strategiske styring av feltet styrkes.

Både digitaliseringsprosessene og regelverksendringer krever strategisk styring og oppfølging i de sentrale budsjett- og styringsprosessene. Departementets rolle er å tilrettelegge for at systemene skal kunne fungere på tvers av etater og salgslag, og så sømløst som mulig med næringens egne digitale løsninger.

Videre er det behov for å forbedre og samordne innhentingen av styringsinformasjon, både fra kontrollvirksomheten og politiets arbeid på området. Departementet må ha kunnskap for å vurdere effekten av ulik virkemiddelbruk, og jobbe med regelendringer og andre virkemidler som forbedrer kontrollen og forebygger lovbrudd.

Jeg er samtidig opptatt av å styrke politiets kunnskapsgrunnlag. Det har vært en hovedoppgave til fiskeri-liaisonen i Økokrim det siste året, og dette viktige arbeidet vil jeg skal videreføres.

Skal vi kunne høste av ressursene i havet også i fremtiden, må vi høste bærekraftig og unngå overfiske av bestandene. Arbeidet med fiskerikriminalitet handler minst like mye om å unngå at fremtidige lovbrudd finner sted, som å etterforske lovbrudd etter at fisken har havnet på markedet. Skal vi lykkes i det forebyggende arbeidet, må vi bygge en forvaltning som står seg over tid. Det kan ikke bare være et blaff.

Derfor trenger vi en tydeligere forankring også i departementet. En såpass omfattende reform lar seg ikke gjennomføre uten at et egnet embetsverk er på plass. Det blir ikke en bølge med flere byråkrater i Oslo av den grunn, slik lederskribenten har fått det for seg.