Styret viser til Nærings- og fiskeridepartementets høring om ny lengdegrense i kystflåten og har følgende kommentarer.

Det konstateres at Stortinget har besluttet å gjøre overgang fra gruppeinndeling etter hjemmelslengde til gruppeinndeling etter faktisk lengde i kystflåten. Adgangen til såkalt fri fartøyutforming som har vært praktisert de senere år avvikles. Utviklingen som utfordrer den differensierte flåten bremses mens det heller prioriteres for å sikre mangfoldet.

Jon-Erik Henriksen, daglig leder i Fiskarlaget Nord Foto: Arne Fenstad

Styret finner grunn til å påpeke at den innstramning som gjøres for å sikre kystflåtens distriktspolitiske funksjon nødvendigvis innebærer en reduksjon i friheter som i dag finnes. Oppryddingen innebærer begrensninger i forhold til muligheter ved fornying. Det utvidede samfunnsansvar flåten med dette pålegges må hensyntas når andre sider ved oppryddingen vurderes.

Gruppene i kystflåten tilbys svært ulike rammevilkår. Flåtegruppen under 11 meter bærer som et utgangspunkt det overveldende distriktspolitiske ansvar på vegne av kystflåten. I den minste gruppen er det i stor grad prioritert for å beholde et høyt antall fartøy. Gruppen er ikke gitt adgang til strukturverktøy samtidig som samfiskeordningen til enhver tid har vært tidsbegrenset. Begrenset kvotegrunnlag og liten grad av forutsigbarhet har satt denne gruppe i en særstilling i negativt fortegn i forhold til å kunne fornye- og utvikle seg.

Det fremstår avgjørende at det prioriteres å få avklart hvordan fordeling av strukturgevinst skal praktiseres. Fartøyeiere bør ikke tvinges til å ta valg om gruppetilhørighet før det kan forutses hva forskjellige valgalternativ vil innebære. Av hensyn til planlegging av drift og investeringer kan det samtidig ikke trekke ut i tid før det kan tas valg.

Styret mener de som i dag har adgang til samfiske må få fortsette innenfor ordningen på samme vilkår som frem til nå inntil den enkelte eventuelt velger overgang til ny gruppe med fartøy.

Det fremstår lite rimelig dersom fartøy over 11 meter, med hjemmelslengde under, skal risikere å få rammevilkårene drastisk redusert, innenfor det tidsrom en overgangsordning skal virke.

Det vises igjen til betydningen av å kunne velge gruppetilhørighet på opplyst grunnlag. Fartøy med hjemmelslengde under 11 meter har som nevnt de minst romslige rammevilkårene og det største distriktspolitiske ansvaret, som tilsier at det i overgangen til et nytt kvotesystem utvises særlig stor romslighet i forhold til dem som har satset i denne gruppen.

Styret vil påpeke at det for fartøy som blir stående igjen i gruppen med faktisk lengde under 11 meter, må legges frem en løsning som sikrer tilstrekkelig driftsgrunnlag for den enkelte fra den dagen samfiske med seg selv skal opphøre.

Styret viser til årsmøtet i Fiskarlaget Nord 2020 som anmodet om at det prioriteres for å komme til en avklaring om hvordan strukturgevinst skal fordeles. Per nå foreligger ikke den kunnskap og oversikt som gir grunnlag for å ta stilling til hvordan å oppnå en rimelig og rettferdig fordeling av strukturgevinst.

Det må igangsettes en helhetlig og grundig gjennomgang av relevante tema. Dette for å fremskaffe et nødvendig bakteppe for de kommende diskusjoner. Av de ovennevnte grunner må det prioriteres å komme til en avklaring så snart som mulig, om hvordan fordeling av strukturgevinst skal praktiseres.

I tråd med Stortingets forventninger og ministerens uttalelser, legges det til grunn at en konsekvensutredning iverksettes. Et godt opplyst kunnskapsgrunnlag vil legge til rette for god dialog mellom næringen og myndighetene om gode kompromiss.

Avslutningsvis viser styret til Sintef Oceans rapport om framtidens fiskefartøy, som blant annet peker på en gjeninnføring av 28 meters grensen i kystfiskeflåten som framtidsrettet. Fiskarlaget Nord har tidligere fremført at en slik grensesetting kan være hensiktsmessig, gjerne i kombinasjon med kubikkbegrensning, og vil gjenta oppfordringen om å vurdere dette.