Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen kommer med direkte feilinformasjon i Nettavisen 26.01.2022, der han «garanterer at havvindparker ikke vil gå ut over fiske- og gytebestand», med henvisning til Havforskningsinstituttet.

Audun Maråk, administrerende direktør Fiskebåt Foto: Fiskebåt
Gjert E. Dingsør, Ressursforsker Foto: CF-WESENBERG

Dette er en garanti Norsk Industri ikke har grunnlag for å gi.

Mangler grunnlag

I artikkelen «Ber Norge glemme klimamålene» i Nettavisen 26.01.2022, garanterer adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri «at havvindparker ikke vil gå ut over fiske- og gytebestander», med henvisning til Havforskningsinstituttet.

Dette er en garanti Norsk Industri ikke har grunnlag for å gi. Havforskningsinstituttet publiserte i forrige uke en oppdatert kunnskapsrapport om menneskeskapt støy i havet, der et kapittel omhandler vindkraft til havs. Havforskningsinstituttet konkluderer med at kunnskapen er mangelfull og videre at:

«Da det er knyttet betydelig usikkerhet til omfanget av miljøeffekter fra vindkraftanlegg i norske farvann fraråder Havforskningsinstituttet foreløpig utbygginger i områder som er spesielt viktige for ulike marine dyr. Dette omfatter gyteområder for fisk og kaste og beiteområder for sjøpattedyrarter. Utbygging bør også unngås i områder som er viktig for det marine økosystemet som for eksempel områdene rundt Lofoten, eller sårbare områder som korallrev.»

Positiv til nye næringer

Fiskebåt er en arbeids- og interesseorganisasjon for den norske havgående fiskeflåten. Våre medlemsfartøy står for over 70 % av verdien av førstehåndsomsetningen av fisk, samt sysselsetter om lag halvparten av norske heltidsfiskerne.

Fiskebåt har i flere år pekt på at det er viktig at det settes større fokus på kunnskapsinnhenting over hvilke virkninger etablering av havbasert vindkraftverk vil kunne medføre for fiskeriene og det biologiske mangfoldet i våre havområder, før en storstilt utbygging tar til.

På generelt grunnlag er Fiskebåt positiv til nye næringer men er opptatt av at nye etableringer i våre havområder ikke fortrenger fiskernes historiske rett og adgang til fiskefeltene.

Videre er det avgjørende at viktige gyte- og oppvekstområder for fisk tas hensyn til, og at det i denne sammenheng legges til grunn en streng føre var tilnærming som ivaretar de ulike fiskeartenes biologiske forutsetninger og evne til reproduksjon og mattilgang.

Etableringer må heller ikke på en negativ måte forstyrre fiskens naturlige vandringsmønster, da dette vil kunne få store negative konsekvenser for både land og flåteleddet.

Kunnskapsbaserte avgjørelser

For å sikre at ovennevnte blir ivaretatt ved etablering av nye næringer i havrommet, er det avgjørende at man ved beslutninger legger til grunn en kunnskapsbasert føre-var tilnærming, og at man sørger for at eventuelle skadevirkninger utredes og avklares før tillatelse til etablering innvilges.

Det er særdeles viktig å avklare hvordan vindkraft til havs kan påvirke gyteatferd og rekruttering hos viktige fiskebestander. I forbindelse med Sørlige Nordsjø II er dette særlig aktuelt for torsk, sild og tobis, som har kjente gyteområder i nærheten av områdene som kan bli aktuelle for vindkraftanlegg.

Hvis gytevandring eller gyting blir forstyrret, kan dette få alvorlige konsekvenser for bestandene.

Mer forskning

Fiskebåt fremhever at det må forskes på betydningen av ulike mulige skadevirkninger, herunder støy, vibrasjoner, elektromagnetisk stråling og miljøutslipp fra installasjoner.

I tillegg er det kunnskapshull om i hvilken grad vindkraft til havs kan påvirke overflatevind, strømforhold, upwelling og økosystemets produksjon. Her kan oppvirvling eller konsentrasjon av bunnsedimenter være viktige faktorer.

Fiskebåt mener også det må gjennomføres grundig kartlegging av bunnforholdene i de utlyste områdene slik at sårbare bunnhabitat kan tas hensyn til for å minimere skadevirkninger fra vindkraftanlegg.

Bagatelliserer arealbehovet

Stein Lier-Hansen bagatelliserer også arealbehovet «Når det gjelder arealet, vil det sett ifra månen være en bitte liten flekk i et stort hav».

Dette vitner om mangel på forståelse av problemet. Den store utfordringen er at områdene der det er lønnsomt med en utbygging av vindkraft, også er områder der fiskeriene har stor aktivitet.

Fiskeriene har behov for de arealene de benytter, og det er også stor mellomårlig dynamikk i dette behovet. Fiskebestandene har varierende vandringer og flåten må ha tilgang til de områdene der tettheten er høyest.

Det er heller ikke slik at man unngår alle gyteområder eller gytevandringer på dypt vann. Det er grunn til å anta at negativ påvirkning avtar, men med dagens kunnskap, kan ikke vitenskapen gi et godt nok svar på dette.

Selskaper som ønsker å bygge ut vindkraft i Norge, bør bidra til at det stilles nok midler til disposisjon for å fylle kunnskapshullene, slik Fiskebåt har bedt om. Først da kan vi ta stilling til i hvilken grad en utbygging av vindkraft til havs er tilrådelig.