Rotevatn var på tokt sammen med Statens naturoppsyn for å finne ulovlige garn i Nordfjord i Vestland fylke. 

«Å fange villaks ulovlig er å regne som grov miljøkriminalitet, sier Rotevatn.

Situasjonen for villaksen er ganske alvorlig, det har også å gjøre med lus og rømming fra oppdrettsanlegg, understreker Rotevatn. Mengden med atlantisk villaks som kommer inn fra havet er mer enn halvert siden 1980-tallet. Nå er det bare 500.000 villaks igjen, likevel har gytingen i elvene øka de siste årene, trulig nettopp fordi en har avgrensa fisket etter laksen.

Kraftig redusert

Problemet er at mange ikke er klar over hvor ille det står til med laksestammene, sier Rotevatn. Statsråden sier de jobber med en lovendring slik at straffene kan bli hardere.»

Jeg er enig i at ulovlig fiske skal slås hardt ned på, men Rotevatn må være klar over at hovedårsaken til at villaksen og sjøørreten er kraftig redusert er oppdrettsnæringens praksis?

Rotevatn er opptatt av at lovverket skal styrkes slik at ulovlig fiske blir straffet hardere, men kan Rotevatn bekrefte at oppdrettsnæringen følger lovverk, forskrifter og direktiver? Kan Rotevatn opplyse leserne om at oppdrettsnæringen ikke bryter med EUs vanndirektiv 2000/60/EC og hvorfor?

Skadevirkninger

Hvis ikke Rotevatn vil svare så kan jeg svare for ham. Norge bryter med EUs vanndirektiv og årsaken er oppdrettsnæringens sammensatte skadevirkninger som oppsummeres her:

 • Rømninger.
 • Genetisk innblanding.
 • Hybrider.
 • Virus.
 • Bakterier.
 • Oppfisking og forbruk av rensefisk.
 • Avfall tilført sjøbunnen og vannmiljøet.
 • Medisiner.
 • Kjemikalier.
 • Skalldyr påvirkes.
 • Kysttorsk og annen stedbunden fisk blir påvirket.
 • Fiskevelferd
 • Plastforsøpling.

Er klima- og miljøministeren villig til å ta tak i problemstillinger som monner, oppdrettsnæringen, og hva vil han gjøre?