MSC
  • 26. april 2021 mistet Norge miljøsertifiseringen MSC på hyse fisket innenfor 12 nautiske mil.
  • Torskefisket innenfor 12 nautiske mil står i fare for å miste samme sertifisering.

Dette skjer selv om den nordøstarktiske torsken er definert som en av de best forvaltede fiskebestandene i verden.

Morten H. Jensen, COO Insula Hvitfisk Foto: Insula

Årsaken er bifangst av kysttorsk ved kystnært fiskeri. Det internasjonale havforskningsrådet ICES mener Kysttorsk-bestanden ligger under ønsket nivå. Dermed oppfylles heller ikke vilkårene for MSC-sertifiseringen.

Frafallet av miljøsertifiseringen vekker oppsikt, og mange mener det er behov for å se nærmere på de forskningsmessige metodene som er lagt til grunn for bestandsmålingen. At Kysttorsken reguleres i én felles forvaltningsplan er også svært omdiskutert. Til eksempel viser målinger at Kysttorskbestanden nord for 67 grader nord er i langt bedre stand enn lenger sør.

Frafallet av miljøsertifiseringen får størst konsekvenser for den minste kystflåten. Det vil si små og mellomstore fiskefartøy som fisker med passive fiskeredskaper (juksa, line og garn), og som normalt oppfattes som de mest bærekraftige. Dette fordi hver båt fisker begrensede kvantum med fisk sammenlignet med den havgående fiskeflåten, og bruker redskaper som ikke skader havbunnen.

Kystflåten er i tillegg den delen av fiskeflåten som er mest stedfast ved at den leverer fersk fisk til sine lokalsamfunn daglig, fremfor å fryse fangsten om bord.

Store deler av den norske kystflåten er av en størrelse som gjør at det umulig å fiske utenfor 12 nautiske mil. Dette er i all hovedsak fiskebåter under 11 meter som fisker med krok (juksa og line). Et langvarig frafall av miljøsertifiseringen vil kunne få fatale konsekvenser for denne flåtegruppen. Dette vil videre påvirke lokalsamfunnene som er bygget opp på arbeidsplasser og inntekter fra nettopp denne flåten.

Et rent hav som er klokt forvaltet, er selve livsgrunnlaget til Insula. Vi er derfor svært glade for at det nå legges store ressurser ned i å utarbeide gode forvaltnings- og gjenoppbyggingsplaner for kysttorsken, parallelt med metoderevisjon for bestandsmåling. Norges Fiskarlags mål er å ha ny sertifisering på plass innen hovedsesongen 2022. Vi følger prosessen tett, og vurderer våre aktiviteter opp mot den til enhver tid mest oppdaterte kunnskap som finnes om våre havområder.

Insula er avhengig av fersk fisk av høyeste kvalitet året rundt. Vi kjøper derfor fisk fra kystflåten som hver dag leverer dagsfersk fisk til fiskemottak langs den norske kysten. På denne måten oppnår vi høy kvalitet til våre kunder, samtidig som vi er med på å sikre arbeidsplasser, lys i husan og bærekraftige lokalsamfunn langs vår langstrakte kyst.

Insula mener et langsiktig bærekraftig fiskeri er avhengig av en levende kystflåte. Vi vil verken nå eller i fremtiden kunne lykkes med å gjeninnføre et bærekraftig fiskeri innenfor 12 nautiske mil dersom denne delen av fiskeflåten kollapser som følge av utestengelse fra de best betalte markedene.

Insula kommer derfor fortsatt til å kjøpe råvarer fra alle fartøygrupper i den norske kystflåten også etter frafallet av MSC-godkjenningen. Herunder vil vi kjøpe torsk og hyse fra den minste kystflåten som opererer kystnært. Samtidig vil vi oppfordre den større kystflåten som har kapasitet til å gå lengre til havs til å flytte sine aktiviteter utenfor 12-milssonen der dette er forsvarlig og mulig.

På denne måten tar vi aktivt ansvar for et levende hav og levende kystsamfunn nå og i fremtiden, gjennom å tilby bærekraftig fisket fisk, samtidig som vi fortsatt støtter opp om den minste fiskeflåten frem til den nye forvaltningsplanen er på plass.