Kystfiskarlaget har gjort flere henvendelser fra bekymrede fiskere etter at det er gjort kjent at Kystvaktsentralen skal redusere bemanningen med 70 % fra og med 1. januar 2022 og etter planen legges ned fra 1. januar 2023.

Annsofie Kristiansen, daglig leder i Kystfiskarlaget Foto: Privat
Tom Vegar Kiil, styreleder i Kystfiskarlaget Foto: Anders Furuset

Det betyr at kapasiteten ved Kystvaktsentralen fra årsskiftet reduseres fra tre til en ansatt. Landsstyret i Norges Kystfiskarlag deler denne bekymringen og viser blant annet til at man har hatt en tredobling i rapporteringen av faststående bruk de senere år.

Styret i Norges Kystfiskarlag har i møte 3. november behandlet sak om varslet nedbemanning av Kystvaktsentralen hvor følgende vedtak ble gjort:

«Norges Kystfiskarlag ber om at bemanningen ved Kystvaktsentralen opprettholdes på dagens nivå inntil man ser at overgangen til automatisk rapportering fungerer. Det er også naturlig at bemanningsspørsmålet ses i sammenheng med overgang til nytt rapporteringssystem for kystflåten under 15 meter, hvor det er blitt foretatt vesentlige utsettelser av betydning.

Kystvaktsentralen er et svært viktig tilbud for fiskere, og har en avgjørende rolle i arbeidet med å sikre ordnede forhold på fiskefeltene. Selv med dagens bemanning opplevde man periodevis at innmeldinger i årets vinterfiske ble flere timer forsinket, før de ble registrert og synlige for alle fiskere i BarentsWatch Fiskinfo.

Den store økningen i rapportering av faststående redskap i de senere år tilsier at det også i fortsettelsen vil være et avgjørende behov for tilstrekkelig bemanning ved Kystvaktsentralen.

Norges Kystfiskarlag anser det som urealistisk at automatisk rapportering skal føre til mindre henvendelser til Kystvaktsentralen med det første. Tvert imot vil fiskere trolig ha et økt behov for bistand i denne prosessen.

Den grad av kutt som er skissert i bemanningen fra årsskiftet vil åpenbart svekke fiskerens interesser på flere kritiske områder. Gjennomføringen av fisket vil trolig bli mer ineffektivt og risikoutsatt, og man vil sannsynligvis oppleve økte arealkonflikter».

Økningen i rapportering knytter seg blant annet til innføring av Forskrift om lokal regulering av Lofotfisket, som siden 2017 har hatt et særskilt krav om at all faststående redskap skal meldes til Kystvaktsentralen både ved setting og opptak sammen med fartøyets fiskerimerke.

De siste årene har også krav om re-innmelding etter 7 dager blitt innført, slik at en betydelig andel fiskere er i kontakt med Kystvaktsentralen flere ganger i løpet av sesongen på samme bruk; ved innmelding, et variert antall re-innmeldinger gjennom en sesong, samt utmelding.

Utøvelsesforskriftens krav til rapportering ved fiske med faststående redskap er for øvrig knyttet til fartøy som fisker utenfor grunnlinjen nord for 62 g N, samt fartøy som driver garnfiske etter blåkveite og breiflabb.

Norges Kystfiskarlag registrerer at det i tillegg har vært ført egne høringsrunder med hensikt om å øke krav om rapportering av redskap innenfor grunnlinjen, både i forbindelse med lokale reguleringer (våren 2021) samt generelle endringer i Utøvelsesforskriftens § 30 (2020).

Fiskeridirektoratets åpne data for faststående redskap som er tilgjengelig på BarentsWatch sin oversikt over Fiskeriaktivitet viser en stor økning av innmelding av bruk fra 2015 fram til 2021.

Med bakgrunn i ovennevnte ber Norges Kystfiskarlag om at fiskeriministeren sørger for at bemanningen ved Kystvaktsentralen inntil videre opprettholdes på dagens nivå, og at man får en snarlig avklaring på spørsmålet som er av avgjørende betydning for en velfungerende avvikling av vinterfisket og andre viktige sesongfiskeri fra og med 2022.