Argumentasjonen kjennes igjen fra annet hold. Fellesnevneren er at disse organisasjonene er styrt av fri- og honnørmedlemmer. Fiskebåt – og havfiskeflåten – er felles skyteskive.

Jonny Berfjord, styreleder i Fiskebåt. Foto: Kjersti Sandvik

Audun Maråk, adm.dir i Fiskebåt – havfiskeflåtens organisasjon. Foto: Marius Beck Dahle

Konspirasjonsteoriene blir ikke korrekte selv om de gjentas og gjentas. Innlegget fra tidligere og nåværende ledere i Kystfiskarlaget er så full av feil og uriktige påstander at det ikke kan stå uimotsagt. Kystfiskarlaget tar på seg en stor lue, men representerer kun om lag 1 – en – prosent av omsetningen fra norske fiskere.

Påstand: Norges Fiskarlag er styrt av Fiskebåt.

Sannhet: Fiskebåt har 17 av 69 landsmøteutsendinger, 4 av 14 Landsstyrerepresentanter. Havfiskeflåten tapte følgelig ressursandeler i forbindelse med Ressursfordelingsvedtakene i Norges Fiskarlag. Like fullt har Fiskebåt akseptert de vedtak som er fattet av flertallet. At Fiskebåt med sine få representanter overkjører fylkesfiskarlagene solide flertall i viktige og prinsipielle spørsmål faller på sin egen urimelighet.

Påstand: Fiskebåt har utredningskapasitet og opererer selvstendig.

Sannhet: Fiskebåt har samlet sett færre ansatte enn fylkesfiskarlagene og tariffseksjonene i Fiskarlaget. Vi forholder oss lojalt til de vedtak som er fattet i Fiskarlaget. Vi mener det er positivt for Fiskarlagets gjennomslagskraft at Fiskebåt formidler utad det samme budskap som Fiskarlaget sentralt. Vi skulle ønske flere gjorde det samme. Når det er sagt, Fiskebåt har spisskompetanse på en del fagfelt som kommer Fiskarlaget og alle fiskerne til gode. Også Kystfiskarlagets medlemmer.

Påstand: Fiskebåt krever representativitet etter omsetning i Råfisklaget.

Sannhet: Råfisklaget gjennomførte en evaluering av sammensetningen i salgslagets styrende organ etter initiativ fra Kystfiskarlaget. Gjennomgangen viste at spesielt Kystfiskarlagets, men også fylkesfiskarlagenes representativitet var svekket både med hensyn til til antall medlemmer og andel av omsetningen. Fiskebåt sin representativitet var økt både med hensyn til antall medlemmer og andel av omsetningen. På denne bakgrunn foreslo administrasjonen i Råfisklaget i et høringsbrev at Fiskebåt fikk 2 medlemmer i styret, mot ett styremedlem i dag. Fiskebåt støttet administrasjonens forslag, mens Kystfiskarlaget gikk imot. Hadde Kystfiskarlagets påstand vært riktig, skulle Fiskebåt krevd over halvparten av de 12 styreplassene i Råfisklaget. Fiskebåt synes det er synd om konfliktene i faglagene skal flyttes inn i salgslagene, men konstaterer at det er i ferd med å skje. Det vil skade salgslagene og førstehåndsomsetningen.

Påstand: Fryst råstoff får 10 kr bedre pris enn ferskt, og fryst går til eksport.

Sannhet: Påstandene i leserinnlegget er mer en kritikk mot Råfisklaget enn Fiskebåt/havfiskeflåten. Påstandene om prisdifferansen er heller ikke korrekt, og fryst råstoff anvendes i stor grad til viderebearbeiding ved norske foredlingsanlegg. Om lag like store mengder fersk, ubearbeidet torsk eksporteres som fryst råstoff. Alle fiskere tjener på en differensiering, både med hensyn til anvendelse og reduserte sesongtopper.

Påstand: Fiskebåt har 200 medlemmer

Sannhet: Fiskebåt har om lag 200 medlemmer og er svært representativt for den havgående fiskeflåten. Flåten sysselsetter om lag halvparten av de helårsaktive fiskerne i Norge, nær alle norske statsborgere bosatt med sine familier langs kysten. Vi noterer at Kystfiskarlaget ikke opplyser om egne medlemmer og representativitet. Ut fra tall fra Råfisklaget, initiert av Kystfiskarlaget, forstår vi hvorfor. Kystfiskarlaget er svært lite representativt både med hensyn til antall medlemmer og omsetning.

Påstand: Fiskebåt truer med utmelding, og er en pyntet brud

Sannhet: Fiskebåt mener kyst og hav oppnår best rammevilkår med å opptre samlet. Fiskebåt har stor respekt for dyktige fiskere både i kyst- og havfiskeflåten. I motsetning til Kystfiskarlaget som ønsker å skille kyst- og havfiskerne, mener Fiskebåt at fiskerinæringen er tjent med en bredest mulig organisering. En bredere organisering der også landsiden er med bør vurderes om Fiskarlaget endres radikalt. Andre landsomfattende organisasjoner deler Fiskebåts syn på en fremtidig organisering av næringen.

Påstand: Norges Fiskarlag og Fiskebåt har forledet Stortinget, men er avslørt av Riksrevisjonen

Sannhet: De endringer i fiskeripolitikken som Riksrevisjonen kritiserer sterkest er oppheving av størrelsesbegrensningene i kystflåten. Endringene ble initiert av Fiskarlaget Nord. Stortinget ble ikke forledet, endringene som har funnet sted i fiskeripolitikken har vært bredt politisk forankret fra høyre- til venstresiden, inkludert SV. Likeså i fiskerinæringen. Målsettingene i Havressursloven kan trekke i forskjellig retning, Flertallet på Stortinget har vektlagt målsettingen om å utvikle en lønnsom næring sterkest de siste tiårene, fordi økt lønnsomhet var nødvendig for å sikre rekruttering, bosetning og utfordringer knyttet til fornying og det grønne skifte. Politikerne, Fiskarlaget og Fiskebåt har alle bidratt til å gjøre næringen til en attraktiv og lønnsom næring.

Påstand: Fiskebåt frykter det grønne skiftet

Sannhet: Fiskebåt arbeider for et grønt skifte. Men vi ønsker et grønt skifte som skal ta vare på aktiviteten langs kysten, og på verdiskapningen fra både kyst- og havfiskeflåten. Den havgående flåten kan fiske med like lavt miljøavtrykk en kystflåten om det er målet med fiskeripolitikken. Det er for oss en gåte at lederne for Kystfiskarlaget ikke ser at å argumentere for dårligere rammevilkår for havfiskeflåten, vil være en boomerang som også rammer kystflåten.

Til slutt, i et tiår da det har gått godt for både kystfiskere og havfiskere er det skuffende å registrere konfliktene som er under oppseiling. Ikke minst når felles utfordringer knyttet til å bruke og høste av havets ressurser, burde forene fiskerne. Det er i dag hverken synd på «storrederne eller smårederne». Når man leser at en sjark på 13–14 meter med kvoter verdsettes til 60 millioner kroner, vil nok verden rundt ikke se den helt store forskjellen på en »storreder og en småreder».