Fergene seiler i et havområde med store værmessige variasjoner, både havområdet og været er utfordrende. Fergene vi har nå er særskilt sertifisert for å betjene disse sambandene.

Vi ber derfor statsministeren og samferdselsministeren om å avklare usikkerheten som er skapt rundt det kommende ferge-anbudet for Vestfjordsambandet. Vi advarer på det sterkeste mot at staten skal velge en løsning med hydrogenferger i dette farvannet, før teknologien er tilstrekkelig utprøvd og at en har kartlagt alle konsekvenser.

Skribentene

Elisabeth Mikalsen, ordfører Røst

Susan Berg Kristiansen, ordfører Værøy

Lillian Rasmussen, ordfører Moskenes

Forutsigbar fergeløsning

Eksperimentell hydrogendrift, utfordrende havområde med mye vær og høyst begrenset tilgang på reservemateriell, gir en altfor høy risiko for sårbare øysamfunn som er avhengig av en forutsigbar fergeløsning.

Sjømatnæringen hos oss skaper store verdier og årlig reiser det i underkant av 5000 lastebiler/vogntog med fergene.

Lofoten er også blant de mest populære turistdestinasjonene i Norge og fergene er sentrale for å sikre at turistene kommer seg til våre unike øysamfunn. Fergene er livsnerven i lokalsamfunnene våre og er et være eller ikke være for oss som bor her ute, og selvfølgelig er regularitet av avgjørende betydning.

Vi er ikke kjent med at det finnes hydrogenferger i drift per i dag. Vi er derfor skeptiske til hydrogendrift på Vestfjorden før denne teknologien er grundig testet og utprøvd – både i forhold til sikkerhet og stabilitet. Vi som ordførere er selvsagt positive til bærekraftige løsninger for 0-utslipp, men kan ikke godta at Vestfjorden skal være gjenstand for teknologiske eksperimenter.

Sikkerhet og beredskap

Vi vil gjerne være sikre på at produksjon av hydrogen gjøres bærekraftig og fortrinnsvis her i nord. Videre vil det være av stor betydning for sikkerhet og beredskap hvor bunkring kan foregå, hvor raskt bunkring kan foregå og hvilke krav dette vil stille til sikkerhet.

Blir det avstandsulemper sett opp mot dagens bunkring, kan det få betydning for ruteproduksjon/kapasitet. Allerede i dag stilles det spørsmål om kapasiteten til å betjene trafikken, noe SVV sin engasjering av en ekstra fjerde ferge på sommeren er bevis på.

Vi husker tilbake til situasjonen i 2013 med innfasing av nye gass-ferger og ønsker ikke at vi på nytt skal være testområde for ny teknologi. Strekningen over Vestfjorden er den mest værharde og den lengste vi har i landet. Fergene var nybygde da de ble tatt i bruk, men etter en lang og vanskelig innkjøringsfase er vi i dag svært fornøyd med gassfergene både i forhold til sikkerhet og driftsstabilitet. Vi er også kjent med at biogass er et eksisterende 0-utslipps alternativ, uten teknologisk risiko, og vi mener at dette heller bør være et klart alternativ i kommende anbud.

«De grønne øyene – Lofoten 2030»

Finnes det i dag et klimaregnskap for dagens drift med LNG-gass?

Finnes det tilsvarende klimaregnskap for bruk av hydrogen, elektrisitet, ammoniakk, biogass etc.?

Vi er i gang med et stort og viktig prosjekt i Lofoten som vi har gitt navnet «De grønne øyene – Lofoten 2030» hvor vi setter søkelys på hvordan vi kan bidra til reduserte klimautslipp. Da vil denne type fakta være av stor viktighet for beslutningsgrunnlaget.

I kommende anbudsutlysning mener vi derfor at det må åpnes for andre løsninger enn hydrogen, men som ikke har den teknologiske usikkerheten som hydrogendrift innebærer på det nåværende tidspunktet. Om nødvendig bør en vurdere en kortere anbudsperiode f. eks 5 – 8 år. Det vil gi tid til å teste ut ny teknologi som hydrogen, på mindre utsatte fergesamband før den eventuelt innføres på landets mest krevende strekning.

Er det her i vårt samband, hvor fergene er vår eneste fastlandsforbindelse uten omkjøringsmulighet, at det er naturlig at ny teknologi tas i bruk først?

Våre samfunn er totalt avhengig av velfungerende ferger.