Mange kritikere av det nye frihandelspolitiske regime mellom Storbritannia og Norge uttrykker engstelse for at toll- og direkte handelshindrende tiltak skal «strupe» norsk eksport.

Peter Ørebech, professor i rettsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet Foto: Tone Anita Karlsen

Særlig skal dette gå ut over fiskeeksporten, mener en å vite, fordi denne vil hindres av tollklarering og veterinære regler. Som vist er dette en unødig engstelse, konsentrert om to ting: Forestillingen om at:

  1. Ny grensekontroll for tollklarering av varer inn i Storbritannia betyr både «plunder og heft og nye kostnader» og
  2. bortfallet av EUs veterinære regler fører til grensekontroller og mye køer inn i Storbritannia.

For det første, bildene NHO viser av milelange trailerkøer var «fake». De var ikke forårsaket av BREXIT men av datainnkjøringsproblemer hos befrakteren, rederiet DFDS og deretter utbruddet av mutert covid-19 virus i Storbritannia som førte til at Frankrike stengte grensene.

For det annet, NHOs «Køsyndrom» er et luftslott fordi frihandelsavtalen mellom Norge og UK innfører bruk av elektroniske dokumenter, kontrakter og signaturer, noe som tillater at varer flyttes «sømløst» over grensene.

For det tredje, tollklareringen skal forenkles, se EU-UK frihandelsavtale artikkel 106 (Simplified customs procedures – se teksten i vedlegget): Hver part i avtalen skal fremme ordninger som forenkler formalitetene slik at medgått tid reduseres og med dette også utgiftene.

For det fjerde: Partene har avtalt at de skal følge WTO/GATT samsvarsregler både ved TBT- og ved SPS-tilfellene. Dette betyr at Norge ikke behøver EØS-medlemskapet og food-law for at norske matvarer skal anses som trygg menneskeføde.

For det femte: Redselen for at EU skal legge hindringer i veien for norsk fiskeeksport, er hinsides enhver logikk. Det finnes intet prinsipp om doble standarder i internasjonal handelsrett. Handelshindringer som EU skulle ha planer om for importen møtes med tilsvarende hindringer for EU-eksport til Norge. Men uansett, hvordan kan EØS-tilhengerne forestille seg at et land som EU som kun har en egendekning av fisk på 43 prosent og kun 9 prosent på torsk skulle finne på noe så stupid som å hindre at EU-borgerne får seg en fiskemiddag?

For det sjette – og avgjørende – EU-Norge-regimet skal tilpasses EU-Storbritannia avtalen, der begge land har avtalefestet 0-toll. Hvorfor? Jo fordi varer som «sømløst» flyter EU-Storbritannia er det avtalt at skal flyte sømløst mellom Storbritannia-Norge, sml. Statsråd Nybø:

«norske bedrifter skal sikres like god adgang til det britiske markedet som EUs bedrifter får. Det innebærer at Norge får de samme vilkårene som EU, både når det gjelder handel … mattrygghet og tekniske handelshindre for handelen med varer. Det har vi lyktes med!»

Frihandelsavtalene – både mellom EU og UK og mellom Norge, Island og Liechtenstein og UK dokumenterer at EU for importerte varer ikke krever at eksportlandet følger EUs toll- eller veterinærlovgivning. Det er nok at de følger egne veterinærregler som garanterer for at mat og drikke produsert i eksportlandet er likeverdig med EU-food-law dersom produktet har gjennomgått en samsvarsvurdering som finner at produktet har minst de kvaliteter som tilsvarende varer produsert i EU iht. food law. Som nevnt følger det av frihandelsavtalene at:

  • EU og Storbritannia har enes om null toll og null kvoter for handel med alle varer: Dette er ingen unilateral plikt, men en ordning som binder begge parter: “[T]his ambitious Agreement … is the first the EU has ever reached allowing zero tariffs and zero quotas”. Dvs. at både Storbritannia og EU er bundet av 0-tollen, noe som åpner for videre eksport fra Storbritannia og til EU.
  • Dette omfatter også fiskevarer: «The UK announced a trade agreement with the EU on 24 December meaning there will be zero tariffs on seafood of EU or UK origin traded between the UK and EU». Dvs. Storbritannia har bedre betingelser for fisk i sin avtale med EU enn Norge har i EØS-avtalen. Norge kan imidlertid ikke slå seg til ro med det, noe Norge heller ikke gjør. Norge-UK-avtalen «innebærer at Norge får de samme vilkårene som EU, både når det gjelder handel … mattrygghet og tekniske handelshindre».
  • Hvis Norge inngår en frihandelsavtale med EU til erstatning for EØS, vil Norge slik det er avtalt med britene, og britene med EU, også få null toll på fiskeeksport til EU.
  • Dessuten følger det med logisk nødvendighet av 0-tollsregimet mellom britene og EU at Tollfri fisk levert i Storbritannia kan de facto vanskelig stoppes fra grensepassering til EU og går således tollfritt videre til EU, selv uten den avtale som Norge har inngått med Storbritannia.

Men uansett; dersom en – slik NHO stadig gir uttrykk for – frykter stengte grenser for norsk sjømat, vel, så er det kun for Norge uten å være tvunget av EØS, å følge reglene i EU food-law. Dette er ikke noe annerledes enn det som kreves med henhold til norsk eksport til f.eks. USA, Kina, Sveits osv. der det er henholdsvis amerikanske, kinesiske, sveitsiske regler som norsk fiskeeksport må følge og tilfredsstille.