Nok en gang foreligger det et forslag fra Finnmark fylkeskommune som i behandling av oppfølging til kvotemeldingen utelater tema «Det grønne skiftet» innen fiskerinæringen

Jeg vil gjøre dere oppmerksom på at vi som selskap er i ferd med å signere en intensjonsavtale om å bygge verdens første fiskefartøy med hydrogen som energibærer. Denne vil være stasjonert i Berlevåg.

Forslag avvist

Fartøyet vil ha et stort kostnadspåslag utover hva en tilsvarende fossilbåt vil koste. Undertegnede har jobbet iherdig med å identifisere barrièrer for realisering. En av disse er kvotemeldingen slik den i dag er formulert.

I møte med Tom-Christer Nilsen som er saksordfører på Stortinget 6. november, ble mitt forslag om innføring av grønne kvoter avvist med begrunnelse at dette vil medføre nye særordninger som de i realiteten vil ha fjernet.

Ved gjennomlesning av Høringsnotatet fra 8. oktober ser jeg ingenting som indikerer at de vil fjerne noen av de etablerte særordninger

Det grønne skiftet

7. november var jeg på Zerokonferansen i Oslo hvor jeg var til stede da Miljøvernministeren presenterte regjeringens sitt forslag om virkemidler for det grønne skifte innen marin sektor hvor fiskeri et eget punkt.

Som virkemiddel til det grønne skifte var innføring av CO2-avgift. Dette var nedfelt i programmet fra Grønt skipsfartsprogram som er en av regjeringens satsingsområder for redusert utslipp innen maritim næring.

Jeg konfronterte Klima- og miljøministeren om hvorfor kvotesystemet innen fiskeri ikke blir brukt som et virkemiddel for å fremme det grønne skifte. I underlagsdokumentasjonen til Regjeringens «Handlingsplan for grønn skipsfart» er det fra DNV-GL nevnt at kvotesystemet bør tas i bruk for å realisere det grønne skifte. Svaret var at han sitter i regjeringen og at jeg måtte ta dette videre mot de i partigruppen Venstre som er representert i næringskomiteen på Stortinget.

Vanskeliggjør båtprosjekt

Slik jeg ser det så er det i dag et viktigere element i kvotemeldingen som de ønsker å gjennomføre uten å si det direkte – å innføre et system som ligner innføring av grunnrente innen fiskeri.

Det å ikke bruke kvotesystemet som virkemiddel for det grønne skifte vil vanskeliggjøre realisering av vårt prosjekt da vi benytter reglene for samfiske som her er foreslått avviklet.

Samtidig vil jeg påpeke at dersom dette blir gjennomført i henhold til regjeringens forslag, så vil bruk av kvotelager bli en inntekt for staten uten forpliktelse med fordeling til fylke og kommune.

Dette vil igjen medføre en ytterligere utgift som reduserer lott til fisker og inntekt til fartøyeier. Igjen vil dette redusere skattegrunnlaget for fylke og kommune.

Kan dere la dette gå ubemerket hen???

Demotiverende

Det vil virke demotiverende å tenke på det grønne skifte for dem som nå ser at strukturkvoter på sikt vil forsvinne uten kompensasjon. De som vil merke dette først er vi som ligger med to kvoter i hjemmelslengde <11 meter med fartøylengde 12,62 meter, da samfiske skal bort. Det er i denne gruppa regjeringen nå vil ta kvoteenheter og overføre til kvotelager ved innføring av foreslått kondemneringsordning.

Dersom regjeringen tillater at samfiske kan midlertidig videreføres men da med to fiskere i et samfiskelag – så tilfredsstiller ikke dette våre krav til å gjennomføre vårt prosjekt da avhengighet til andre skaper kun usikkerhet

Regjeringen ser at forslaget deres ikke går i hop med tiltak for det grønne skifte og gjennomføringen av kvotemeldingen da innføring av ny teknologi vil koste penger som fartøyeier også må stille opp med. Derfor vil de ikke tilrettelegge for det.

Slik jeg tolker det så har vi ikke støtte fra Finnmark fylkeskommune til vårt prosjekt dersom dette går gjennom slik regjeringen foreslår.

Skatt kan vente

Mitt forslag til vedtak vil være å avvise forslag til endring av deltakerlova og havressurslova da dette tar bort fokus bort fra utslipp og det grønne skifte. At fylkeskommune sterkt anmoder regjeringen om å sette sterkere fokus på omlegging til ny teknologi inne fiskeri for å fremme det grønne skifte. Dette vil medfører økte kostnader på fartøyeier. For å avhjelpe fartøyeier med kostnadene så bør kvotesystemet innrettes slik at det blir et bidrag til det grønne skifte innen fiskerinæringen.

Innføring av skatter utover det vi i dag har kan vente, implementere ny teknologi for å fremme null- og lavutlippsfartøy kan ikke vente. Ref. klimakrisen.

Mitt forslag til grønne kvoter ligger vedlagt:

LAST NED FILKvotesystem visualisert