Innovasjon Norge ønsker bedre utnyttelse av fiskeressursene, og peker på at norske fiskere forsynte måker med mat i form av restråstoff for rundt 350 millioner kroner i 2017.

De siste ti årene er 30 prosent av sjøfuglene på fastlandet forsvunnet. 16 av 28 marine sjøfuglarter er på den norske rødlista. Av disse er krykkjebestanden redusert med over 50 prosent de ti siste årene og fiskemåken med 15 – 30 prosent siden 1990. Så og si alle måkeartene er i tilbakegang, og 7 av 10 arter som hekker i Norge, inkludert Svalbard og Jan Mayen, er på Norsk rødliste.

Lomvibestanden på Runde er redusert med 99 prosent de siste 30 årene. Det kan være et tidsspørsmål før arten forsvinner som hekkefugl i mange fuglefjell langs kysten. Også lundefuglen har gått sterkt tilbake i hekkelokalitetene.

Klimaendring, dårlig tilgang på tobis og andre viktige fiskearter og forbud mot utkast av bifangst og fiskeavfall regnes som de viktigste årsakene til tilbakegangen for sjøfuglene. Næringsmangel gjør sjøfuglene mer sårbare for predasjon og forurensing.

Når det nå åpnes for kommersielt fiske på rødåte - en art som er sentral i økosystemet for både fisk og sjøfugl - må man regne med at situasjonen vil forverre seg.

Skal den siste rest av fiskeavfall som sjøfuglene fortsatt nyter godt av, tas fra dem for profitthensyn? Norge eksporterte 2,7 millioner tonn sjømat for tilsammen 99 milliarder kroner i 2018. Da blir det smålig å regne på hvor mange millioner kroner som går tilbake til havet - til sultende sjøfugler som vi tar maten fra.

Tap av artsmangfold regnes som en global krise på linje med klimakrisen. 60 prosent av jordas dyreliv er blitt borte de siste 40 årene. En million arter trues av utryddelse, ifølge en FN-rapport. Rapporten viser at store fiskestammer er på kanten av utryddelse på grunn av overfiske og at 33 prosent av fisket i dag overbeskattes. I en slik situasjon er det nødvendig at fiskesloet går tilbake til havet. Det kan bli redningen for sjøfuglene.