Motvind Nordvest viser til Havforskningsinstituttets (HI) rapport av 4. november 2020, der vindturbiner frarådes på fiskebanker og fiskefelt, gyte- og oppvekstområder for fisk og i områder for kjente gytevandringer, samt spesielt sårbare områder.

John I. Myklebust, styreleder Motvind Nordvest Foto: Privat

Motvind Nordvest sier derfor et klart nei til vindkraft-industri i konflikt med fiskebanker og fiskefelt, på gyte- og oppvekstområder for fisk, i områder for kjente gytevandringer og områder for sjøpattedyr, fugl og trekkruter for fugl.

Uttalelsen ble vedtatt på Motvind Nordvest sitt årsmøte som ble avholdt på Ishavsmuseet i Brandal, tirsdag kveld.

I en uttalelse fra årsmøtet heter det at Motvind Nordvest (Motvind NV) har vist at organisert motstand nytter. Vi har arrangert opplysende folkemøter om vindkraft på land og bidratt til at 6 kommuner på Søre Sunnmøre har vedtatt nei til vindturbiner på land.

Motvind NV har arrangert konferanse, skrevet høringsuttalelser og klager på vedtak til myndighetene. Videre har organisasjonen samarbeidet uformelt med flere aktører, ikke minst i fiskerinæringen om Havsul I, og med Nei til Vindkraftverk på Haramsøya.

Havsul I var som kjent planlagt på Mørekysten midt i gytefeltet for en av verdens største fiskebestander, norsk vårgytende (NVG) sild.

Det er liten tvil om at Motvind NVs innsats har vært et avgjørende bidrag for at myndighetene til slutt satte endelig punktum for vindkraftprosjektet Havsul I.

Motvind NV fremskaffet dokumentasjon på at det ikke var utført konsekvensutredninger for Havsul I, slik konsesjonshaver var pålagt av NVE. Ved en grundig gjennomgang av konsesjonsdokumenter, klarte Motvind NV i samarbeid med juridisk bistand, å påvise at Havsul I måtte omfattes av Stortingets vedtak, om at vindkraftprosjekter som ikke var igangsatt før 31. desember 2021, heller ikke kunne forlenges. Havsul I var gitt etter Energiloven, som regjeringen ved OED også viste til i avslaget for prosjektet.

Motvind NV har tydelig vist sin berettigelse. Vi har de beste rådgivere, senior havforsker John Dalen, tidligere fiskeskipper og informasjonssjef Knut Arne Høyvik og advokat Anders Svinø har vært uvurderlige i vårt arbeid, sammen med et godt uformelt samarbeid med aktører i fiskerinæringen.

Årsmøtet vedtok også uttalelser med krav om bruk av lovverk for føre-var prinsipp ved konsekvensutredninger. Og at uavhengige forskningsbaserte offentlige institusjoner må få overordnet ansvar for godkjenning av konsekvensutredninger i vindkraftprosjekter, både i sjø og på land. Motvind Nordvest blir definitivt å regne med i tiden fremover.

Motvind Nordvest og Motvind Norge har samlet ca. 1700 medlemmer i vårt område.