Da fisket på maksimalkvotetillegg for fartøy i åpen gruppe ble stoppet 12. mars, var det mye aggresjon ute og gikk mot kystfiskekvoten fra dem som ikke får delta i dette fisket. Hjeltneskvotas størrelse per fartøy var fortsatt i det blå, så fartøyeiere som hadde tatt turen nordover på lofotfiske, satt og telte på knappene om det ville lønne seg å vente på denne tildelingen eller om det var bedre å gå hjem.

Hensikten med kystfiskekvote

Denne aggresjonen ble jo ikke noe mindre etter at kystfiskekvoten ble økt med et maksimalkvotetillegg på 5 tonn pr fartøy fra 6. april.

En liten påminning om hvorfor kystfiskekvoten kom på plass:

Prop. 70 L (2011–2012) Endringer i deltakerloven, havressurslova og finnmarksloven (kystfiskeutvalet) fastsetter at formålet med kystfiskekvoten er at «ho skal bidra til å styrke næringsgrunnlaget for de minste fartøyene i samiske kyst- og fjordområde og i andre utsette kystsamfunn». 

I tillegg er det fokus på virkemiddel som kan bidra til å styrke mottaksstrukturen i slike områder.

Ordningen skulle i utgangspunktet kun gjelde STN-områder (Samiske områder), men for å unngå forskjellsbehandling ble hele Finnmark og Nord-Troms omfattet av ordningen, selv om flere områder lå utenfor STN-området. Dette for å unngå forskjellsbehandling mellom kommuner og områder i samme region. Lenger sør ble det altså likevel valgt å avgrense ordningen med tilleggskvoter til «STN-kommuner», det vil si enten deler av en kommune (STN-området i Tromsø kommune) eller hele kommunen (Sørreisa, Narvik, Hamarøy og Evenes) selv om bare deler av kommunen er definert som STN-område.

Retten til å høste

Kvota kom altså på plass for å styrke næringsgrunnlaget for de minste fartøyene i samiske kyst- og fjordområder og i andre utsatte kystsamfunn og for å bidra til industri i disse områder.

Men for ikke å forskjellsbehandle innad i Finnmark og Nord-Troms fikk alle kvote, same eller ikke, og bosted var uvesentlig så lenge du var i regionen.

Det ble altså lagt vekt på at man burde unngå forskjellsbehandling.

Jeg kaller ikke denne kvoten for kystfiskekvota lenger og ikke kaller jeg den for Samekvota heller, jeg kaller den for postnummerkvota.

Alle fartøyeiere med rett postnummer får kvote om du er same, EØS-borger eller kun norsk statsborger.

Alle andre kan sitte og se på mens disse får ro. Det er ingen forskjell om du har dette som biinntekt eller som hovedinntekt.

Jeg kaller ikke denne kvoten for kystfiskekvota lenger og ikke kaller jeg den for Samekvota heller, jeg kaller den for postnummerkvota

Forskjellsbehandling

En sjarkfisker fra Vikna som har 100 prosent av sin inntekt fra sitt fartøy må altså gå og trø kaien her i Lofoten og vente på Hjeltneskvota mens han ser på at en oljearbeider fra Narvik er ute med sjarken han bruke litt på friturene og fisker på kystfiskekvota, ja han får nå faktisk lov til å fiske 21 tonn mer enn den heltids sjarkfiskeren fra Vikna.

Fordi han fra Vikna har galt postnummer! Mulig han fra Vikna har sameblod i årene også, men det hjelpe ikke så lenge postnummeret er galt.

Da kystfiskekvota kom, ble det lagt vekt på at man burde unngå forskjellsbehandling.

Fy fan, eg spyr!