I forrige uke publiserte Fiskeribladet flere artikler med fokus på fangstutviklingen og mulige årsaker til bestandsnedgang og -oppgang av dypvannsreker langs kysten og i Barentshavet.

Det er veldig bra at det rettes oppmerksomhet mot at det kan være mange årsaker til svingninger i rekebestanden langs kysten, men det er behov for noen kommentarer og presiseringer på det som kommer fram i Fiskeribladets framstilling.

Temperatur

Rekene i Barentshavet og langs norskekysten nord for 62 N hører til samme forvaltningsenhet, men genetiske undersøkelser har imidlertid vist at dette er to forskjellige genetiske bestander.