Men det gjelder ikke kokfisken. Heimfarfisk bidrar til det gode liv på kysten. Heimfarfisk truer ikke kontrollen med ressursuttaket.

Arbeidsutvalget i Fiskarlaget Nord viser til Fiskeridirektoratets høring av forslag om endret praksis for seddelføring av fisk avsatt til eget bruk (heimfarfisk).

Jon-Erik Henriksen daglig leder Fiskarlaget Nord Foto: Eskild Johansen

Arbeidsutvalget er sterkt uenig i at norske fiskere skal miste adgangen til å ta hjem kokfisk.

Det stilles spørsmål ved kontrollmyndighetenes prioriteringer, når fokus er hvordan å obstruere fiskerens mulighet til å ta hjem kokfisk. Registrering av heimfarfisk er ikke avgjørende for ressursforvaltningen, en lang historie og verdens beste fiskeriforvaltning tilsier det.

Arbeidsutvalget kan stille seg bak den tilnærming Norges Fiskarlag har signalisert til saken, men ønsker gjerne en enda større tydelighet om uenigheten med forslaget som er fremmet.

Fiskeridirektoratet har sammen med Justervesenet utarbeidet forslag til endring i forskrift om landing og sluttseddel samt ny forskrift om vekter og automatiserte veiesystemer mv. Dette er en oppfølging av NOU: 2019:21. (Framtidens fiskerikontroll).

Denne NOU-en, fra et utvalg nedsatt av Fiskeridepartementet, kom med flere forslag til forbedring av fiskerikontrollen. Noen av forslagene var bra utredet, andre mindre gjennomtenkt. Fiskeridirektoratet er pålagt av Fiskeridepartementet å følge opp konklusjonene i NOU-en. Ressurskontrollen skal sørge for at ærlighet og ryddighet skal lønne seg, den har forbedringspotensial.

Norske fiskere er tjent med et kontrollert ressursuttak og at det konkurreres på like vilkår. Fiskerne er ikke motstandere av tiltak som bidrar til å avdekke lovovertredelser; det vil blant annet si svart omsetning av fisk.

Fiskeridirektoratet foreslår at det iverksettes prosesser for å rydde i en praksis rundt bruk av såkalt heimfarfisk eller kokfisk for å sikre at all fisk som fiskes i ervervssammenheng faktisk føres i ressursregnskapet og kvoteavregnes. Det er som kjent en uensartet praksis på hvordan dette praktiseres i flåteleddet.

Som et utgangspunkt er det slik i Norge at alle og enhver kan fiske fritt til egen husholdning. Vi er heldige som bor rett ved ett av verdens store spiskammer. Vi kan fiske torsk, hyse, sei, kveite, brosme, sild, flyndre, uer, ja i det hele tatt alt hva havet har å by på.

Noen liker å spise fisken fersk, andre tørker, salter eller luter den, det er bare kreativiteten som setter grenser. Vi kan fisk i Norge, det er vår kultur, det er hvem vi er. Vi har denne muligheten.

Turister har oppdaget den norske friheten til å høste av havet, og kommer i hopetall for å fiske. Det utvikles en ny næring langs kysten. Det er en ny flåte på havet. Det kan utfordre den norske modellen.

Fiskerne har bedt om at utviklingen blir kontrollert og regulert. Noen fisker bilen full og blir stoppet på grensen. Smugling og organisert kriminalitet må vi til livs.

Til alle tider har norske fiskere tatt med seg hjem kokfisk, eller såkalt heimfarfisk. I takt med at det blir færre fiskere, som er naturlig når flåten effektiviseres, må det antas at det også tas hjem mindre kokfisk.

Konsumet av fisk i norske hjem har ikke gått opp, tvert imot spiser folk mindre fisk enn før. Verdens beste fiskeriforvaltning er utviklet mens denne praksisen har kunnet gjelde.

De spesielle sakene Fiskeridirektoratet trekker frem i sin høring, må kunne følges opp konkret, heller enn at en hel kystkultur skal avvikles, som vil bli realiteten.