Sjømatnæringen er en bærebjelke i Finnmark. Her har næringen avgjørende betydning for verdiskaping og sysselsetting. Fiskeri og havbruk, med tilhørende