Fiskeriministeren har lansert en nullvisjon for fiskeflåten, det vil si ingen omkomne som følge av ulykker til sjøs. Dette er et meget ambisiøst mål, men det er absolutt på sin plass.

Tom Ragnar Pedersen, Røst Foto: Privat

For at nullvisjonen ikke skal bli nok et pålegg til fiskebåteierne som koster store summer, bør man også se på andre tiltak for å få ned ulykkestallene. Beredskapen og sjøsikkerheten for fiskere og folk som bor langs kysten, er et tema som bør vies stor oppmerksomhet.

Det er tidligere kommet frem at det er store svakheter og mangler ved den generelle redningsberedskapen i kystnære områder, spesielt redningsskøytene langs kysten.

En av svakhetene er at beredskapen til Redningsselskapet i stor grad er privat finansiert, og at det ikke stilles krav fra nasjonale myndigheter til organisering, utrusting eller dimensjonering av kystnær beredskap for blant annet redningsskøytene.

Det er i stor grad opp til Redningsselskapet selv å dimensjonere kravene. Beredskapen for Kystvakta, redningshelikopter og luftambulanse er finansiert av staten og hvor det er definerte krav til tjenestene. For de fast bemannede redningsskøytene langs kysten er det ikke slike nasjonale krav.

Vi vet at Redningsselskapet i 2021 mottok ca. 178 mill. kroner fra staten via spillemidler fra Norsk Tipping, uten at det følger med noen spesifikke krav til beredskap eller operative krav.

En livreddende beredskap kan ikke være avhengig av spilleinntekter fra Norsk Tipping. Denne delen av redningstjenesten bør være finansiert over statsbudsjettet i likhet med andre aktører i redningstjenesten, og det må være statlig kontroll over hva som forventes utført.

Gjennom det arbeidet som Fiskeriministeren har startet, bør det også igangsettes arbeid med å forskriftsfeste krav til beredskap og redning til sjøs i nære kystområder. Det må utredes og beskrives hva som forventes løst, fastsette kriterier for opprettelse av beredskap, krav til organisering, krav til utrusting, krav til personell med mere.

Kyst og sjøfartsnasjonen Norge kan ikke være bekjent med at redningsberedskapen langs kysten skal være avhengig Lottoinnsatsen til det norske folk. Resultatet i så fall bli deretter – tilfeldig!