Derfor har vi bedt om et møte med Økokrim og andre relevante myndighetsorganer for å drøfte innholdet i Økokrims trusselvurdering og det som tas opp om feilrapportering og sviktende ressurskontroll.

Ut av sin sammenheng

Forrige uke kom Økokrim med sin trusselvurdering, der Økokrim tegner et bilde av næringen som en bransje med høy profittmulighet og lav oppdagelsesrisiko. Det vises også til at kriminalitet innen fiskerinæringen utgjør en trussel mot velferdsstaten.

I trusselvurderingen skriver Økokrim også at:

«Norske fiskeriressurser og deres store økonomiske verdi tiltrekker seg aktører som profitterer på systematisk under- og feilrapportering av fangst ved fiskemottak. Dette foregår enten i samarbeid med fiskerne eller ved at mottakene underslår fangst eller fangstverdi fra fiskerne.

Ved samarbeid kompenserer mottakene under- og feilrapporteringen ved å betale en høyere pris for fangsten. Mottaket får dermed mer råstoff og fartøyet kan fiske mer enn det har på kvoten.»

I media påstås det at vi avviser myndighetenes påstander og at vi går i skyttergravene. Begge deler er å ta vår kommunikasjon ut av kontekst. Norges Fiskarlag har uttrykt bekymring for at myndighetene bidrar til å kriminalisere og stigmatisere en hel næring gjennom sterke karakteristikker i trusselvurderingen.

På rett side av loven

Vi har samtidig påpekt at vi er ett hundre prosent enige i at vi må ha god troverdig og kontroll, og at alle som driver i næringen skal gjøre det på like vilkår. Vår erfaring er at de aller fleste gjør det de kan for å holde seg på rett side av loven.

Vi deler også synspunktet som både økokrimsjef Pål Lønseth og fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen har fremmet, at alt juks undergraver verdiskapningen i kystsamfunnene, og bidrar til en veldig konkurransevridning i disfavør av de som driver lovlig.

Målsetningen fra vår side er å delta med premisser, kunnskap og erfaringer fra havet om næringens utfordringer.

Ett av områdene som vi i så måte vil peke på, er estimering av fangst. Å anslå vekten, er en hovedutfordring når villfisk tas om bord. Feilestimering av fangst er ikke det samme som planlagt juks, og det må være mulig å finne bedre tekniske løsninger enn vi har i dag.

Samme forståelse

Vi er enige med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran når han sier at dialog og samarbeid mellom næringen, kontrolletater og politiet er viktig for å bekjempe kriminaliteten. Vi er glade for at statsråden sier at han ønsker en ressurskontroll som gjør det lett å gjøre rett.

Kriminalitet og regelbrudd motarbeides gjennom å peke på betydningen av god ressurskontroll og transparent drift i alle ledd. Norges Fiskarlag har som nærings- og interesseorganisasjon for norske fiskere ønske om en enda tettere dialog med myndighetene om disse spørsmålene, og vi ønsker et møte med de relevante myndighetsorganene snarest råd.

Resultatene vil bli best om vi har samme forståelse av problemet og når tiltakene tilpasses den praktiske driften på sjø og land.