Jeg har også mottatt henvendelser om ulovlige hendelser mot kvinnelige fiskere. Det er et ledelsesansvar å gå foran å vise vei.

Bedriftskultur og holdninger er et ledelsesansvar å følge opp. I tillegg til har den enkelte ansatte selvfølgelig et personlig ansvar for å oppføre seg ordentlig og følge norsk lov som blant annet likestillings- og diskrimineringsloven.

Historiene bla i media viser at det dessverre pågår trakassering og mobbing i enkelte miljø. Det understrekes at dette i tillegg til å være uakseptabelt og forkastelig kan være straffbare handlinger. Vi ber derfor rederiene ta ansvar og slå hardt ned på saker der trakassering og mobbing opptrer.

Å forebygge uakseptabel adferd gjennom å regelmessig ta opp likestilling og ukultur i styrer og i organisasjonsarbeid, vil gi resultat.

Likestilling og hvordan en opptrer overfor kvinnelige kolleger må opp på agendaen og omtales i hvert møte. Regjeringen lanserte nylig «bedre likestilling i fiskeriene» og oppfordrer rederne til å bruke dokumentet aktivt i arbeidet rundt forebygging og forståelse blant medlemmene.

Seksuell trakassering er uakseptabelt og forbudt etter arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven.

Seksuell trakassering defineres som uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom for andrepart. Det er arbeidsgivers plikt å ta vare på sine ansatte.

Arbeidsgiver skal organisere, tilrettelegge og lede arbeidet slik at arbeidstager ikke utsettes for trakassering og annen utilbørlig opptreden. Rederiene oppfordres til å gjennomgå sine etiske retningslinjer regelmessig.

Styrets holdning og omtale rundt likestilling i fiskeriene gjenspeiler ofte adferden ute i organisasjonen og må derfor tas på alvor. Jeg vil oppfordre min etterfølger som fiskeri- og sjømatminister til til å vurdere om ytterligere tiltak som kan iverksettes for å få bukt med problemet.

Dette kan for eksempel være: Konsekvenser for for eksempel fiskeritillatelsen og/eller krav om politiattest for å være skipper osv. I tillegg har vi i dag bedt Likestillings- og diskrimineringsombudet om å vurdere å oppnevne et særskilt ombud for kvinner i fiskerinæringen samt etablere et eget varslingsinstitutt for kvinner i fiskerinæringen. Vi må ta ansvar sammen.

Fiskerinæringen skal være en trygg arbeidsplass for alle kvinner – enten det er din egen eller noen andres datter. Vi har alle et ansvar for å gripe inn og luke ut «de råtne eplene» i fiskerinæringen. Disse useriøse aktørene ødelegger for resten av næringen. Det er spesielt viktig at det store flertallet av seriøse virksomheter sammen tar et ansvar for dette.

Vi må gjøre alt vi kan for at ingen skal oppleve denne typen mobbing, trakassering og grenseoverskridende adferd.