Media skriver om at ESA støtter 11 organisasjoner som har klaget Norge for brudd på EUs mineralavfallsdirektiv. Saken angår dumping av gruvemasser i norske fjorder.

I en foreløpig konklusjon har ESA slått fast at Norge ikke overholder direktivet som blant annet krever at det skal lages en plan for tilstrekkelig avfallshåndtering.

Rune Birger Nilsen Foto: Privat

Den 12. organisasjon, Norges Miljøvernforbund (NMF), nevnes ikke i media eller av de 11 organisasjoner som en vesentlig bidragsyter. Det er på sin plass å opplyse leserne om at den 12. organisasjon har sendt inn tre klager til ESA om dumping av gruveavfall i norske fjorder. Klagene viser til forpliktelsene nedfelt i blant annet vanndirektivet, avfallsdirektivet og deponidirektivet. ESA har svart NMF som følger:

«NMF has highlighted important concerns regarding the disposal of mining waste into fjords. In light of the concerns that NMF and other parties have raised, the Directorate has opened a new own-initiative case – Case 86194».

NMF har også klaget inn til ESA på vindturbiner, drikkevannet, U-864 og oppdrettsnæringen. Kjernen i klagene handler om å bevare, beskytte og forbedre naturen. ESA har besvart de fleste klager på forsiktig og avvisende måte. Jeg er fast bestemt på at ESA sin forsiktighet og norske myndigheters likegyldighet er medvirkende til at blant annet til at villaksen nå har kommet på rødlisten over utrydningstruede arter i Norge.

Jeg er overbevist om at også ESA kommer til å bli instruert av EU sin GREEN DEAL satsing og forpliktelse. Også norske politikere kommer til å merke de langt mer forpliktende krav gjennom EØS-avtalen.

Jeg er ikke motstander av oppdrettsindustrien, men også industrien må vise mer ansvarlighet og må utvise større vilje til å ta hensyn til naturen. Taksonomi og sirkulærøkonomi er nøkkelord i året 2022. Ordet bærekraft får en langt dypere betydning enn økonomisk inntjening og profitt.

Godt Nyttår!