Det kan nå være flertall på Stortinget for å videreføre tilpasninger som ikke svekker næringsutviklingen.

Norges Fiskarlag har det siste halvåret arbeidet målrettet for å kartlegge og vise politikerne de negative effektene av regjeringens foreslåtte klimagrep. Regjeringen holder i «Klimaplan for 2021-2030» fast på ambisjonen om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske fra 2005 til 2030. Det er en flott ambisjon, men samtidig har regjeringen gjort to grep som har overrasket fiskerinæringen. Regjeringen vil øke CO2-avgiften kraftig og samtidig ta bort CO2-kompensasjonen til fiskerinæringen fra 2025. Dette er svært utfordrende for oss.

Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson Cecilie Myrseth påpeker at fiskerinæringa er ei særlig utsatt næring når CO2-avgiften skal økes. Hun sier det ennå ikke finnes gode nok utslippsfrie alternativer til dagens drivstoff. En kraftig økning i CO2-avgiften uten kompensasjon kan føre til at vi hverken når klimamålene eller våre fiskeripolitiske målsettinger. Derfor vil Arbeiderpartiet videreføre kompensasjonsordningen for fiskeflåten til man har tilfredsstillende alternative løsninger eller forpliktende avtaler, ifølge Myrseth.

Fiskeri er matproduksjon med allerede lavt miljøavtrykk. Norges Fiskarlag ønsker også løsninger med enda lavere miljøavtrykk enn i dag. Realiteten er imidlertid at det for fiskeflåten hverken på kort eller lang sikt, finnes noen reelle muligheter til å gå over til annen fremdriftsløsning enn med marin diesel. Noen marginale tiltak kan settes inn, men realiteten i saken bekreftes i et arbeid Sintef har gjort for Fiskarlaget.

Det vil ta tid å få gode nok løsninger som skaper et reelt fremdriftsalternativ for dagens høsting på havet. Mer enn 90 prosent av de 6000 fiskefartøyene i Norge har en lengde på under 15 meter, og nesten alle disse har en motorkraft på under 500 kW. Det reduserer også sterkt mulighetene for å ta i bruk alternative energibærere, siden det ikke finnes teknologi som på en hensiktsmessig måte kan plasseres på små fartøy.

Arbeiderpartiet har skjønt vårt budskap i saken og viser at de forstår næringens utfordringer når de nå tar til orde for å videreføre kompensasjonsordningen for CO2. Fiskarlaget har akseptert en CO2-avgift. Så skal det umiddelbart legges til at vi i et utvalgsarbeid var krystallklare på at kompensasjonsordningen for næringen samtidig måtte opprettholdes inntil fiskeflåten får alternative energibærere på plass.

Derfor kom det som stor overraskelse for oss da både kompensasjonsordningen ble foreslått utfaset innen 2025, og at avgiften skal kraftig opp. Dette har vi også påpekt overfor statsminister Erna Solberg.

Vi har derfor hatt en utstrakt dialog med våre politikere over tid for å skape bevegelse og økt innsikt før saken skal sluttbehandles i Stortinget. Vi ser derfor nå en lysning i saken og at den forespeilende og ensidige løsningen i saken fra regjeringens side ikke skal skaper de negative resultatene vi fryktet med redusert lønnsomhet og redusert aktivitet i mange fiskerier.