Under fiskeridebatten som gikk av stabelen i Tromvik forrige lørdag, uttalte Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsmann, Cecilie Myrseth, at det var åpenbart at vil gjøre endringer i fordelingen av fiskekvoter mellom fartøygrupper.

Robert Eriksson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene Foto: Anders Furuset

Det er liten tvil om at denne uttalelsen skaper usikkerhet. Her åpner Arbeiderpartiet for å ta kvoter fra trålflåten og overføre til kystflåten. Fiskerinæringen trenger forutsigbarhet og ikke usikkerhet. Derfor er det utrolig viktig at ressursfordelingen mellom flåtegruppene må ligge fast.

Sjømatbedriftene viser til at det i per i dag gjenstår om lag 42.000 tonn torsk i lukket gruppe og om lag 8.500 tonn torsk i åpen gruppe. De siste årene har samlet fangstkvantum på disse to gruppene aldri oversteget 22.000 tonn, og at de siste ti årene har fangsten variert mellom 17 og 22.000 tonn.

Potensielt betyr dette at om lag 30.000 tonn torsk risikerer å ikke bli fisket og dermed heller ikke gjort tilgjengelig for en industri som skriker etter råstoff i andre halvår.

Bildet ser enda verre ut for hyse. Her gjenstår det om lag 36.000 tonn. Fra 2013 og frem til i dag aldri har det vært landet mer enn 14.000 tonn fra uke 34 og ut året.

Sjømatbedriftene er opptatt av å bevare en differensiert flåte, og at mer fisk må komme industrien til gode, slik at vi kan øke verdien av det norske råstoffet, og skapt flere lønnsomme arbeidsplasser i distriktene.

Når en så sentral fiskeripolitisk talsperson, fra det ledende opposisjonspartiet, hevder at industrien skal berges med å overføre mer fisk til kystflåten, fremstår dette som et alvorlig paradoks. Resultatet kan bli at mer fisk står ufisket, og at en økt andel av den fisken som blir fisket, blir fisket tidligere på året. Resultatet kan fort bli mindre tilførsel av råstoff til industrien.

Sjømatbedriftene håper dette var en forsnakkelse, og understreker viktigheten av at ressursfordelingen mellom flåtegruppene må ligge fast.

Grunnpilarene i fiskeripolitikken må ligge fast, det er uhyre viktig for å skape trygghet og forutsigbarhet. Det politikerne burde ha lagt til rette for er at fartøyene gis nødvendig fleksibilitet til å overføre inntil 10 prosent av tildelt kvote til påfølgende år.