Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag avholdt styremøte den 07.06.2021 og det ble fattet slikt vedtak i ovennevnte sak:

Daglig leder Steinar Jonassen, Nordland Fylkes Fiskarlag Foto: Agnar Berg

«Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag er svært frustrert over at det i nå i vår har vært drevet tråling etter raudåte inne på fjordene på Helgeland. Siste rapport tyder på at slik aktivitet har vært drevet i området Herøy og Dønna. Trålingen har vært drevet i kjente gyteområder for kysttorsk, reker og andre arter. Styret klarer ikke å se at denne aktiviteten kan foregå uten en betydelig bifangst av fiskeegg og larver som på denne tiden beiter på bl. a raudåta. Det er heller ikke kontrollør om bord i de fartøyene som driver denne fangsten noe en finner meget merkelig.

Styret antar at en meget stor andel av de fiskeeggene og larvene som tas som bifangst er kysttorsk. Forvaltningen har konkludert med at gjenoppbyggingsplanen for kysttorsk har feilet og at dette er årsaken til at en er i ferd med å miste MSC – sertifiseringen av all torsk innenfor 12 – mila. Dersom dette blir en realitet, så kan det bli katastrofalt for kystfiskerne, fiskeindustrien og avledet virksomhet.

Tråling etter raudåte har vakt svært sterke reaksjoner blant fiskerne på Helgeland, også på grunn av at fangstinnsatsen rettes inn mot matgrunnlaget for lokale fiskebestander. Det har kommet frem at fiskere som lå i et godt seifiske opplevde å miste driftsgrunnlaget etter at det hadde vært trålt raudåte i området.

Årsaken til det er mest sannsynlig at raudåtetrålingen tok med seg den maten som seien beitet på og dermed søkte den ut av området på jakt etter føde.

Styret mener raudåtefisket med bakgrunn i forannevnte er svært ødeleggende for kystmiljøet der bl. a driftsgrunnlaget for lokale fiskere både på kort og lang sikt svekkes. Dette vil igjen få store negative konsekvenser for de ulike kystsamfunnene.

Nordland Fylkes Fiskarlag og også Norges Fiskarlag har ved gjentatte anledninger krevd en generell stans i all fangst av raudåte. Beklageligvis har en ikke fått gjennomslag for det. Myndighetene vedtok for et par år siden en forvaltningsplan for raudåte der en hovedsakelig skulle drive slik fangst utenfor 1000 – meterskoten, men med et begrenset kvantum som skal kunne fiskes inntil grunnlinja.

Når det nå drives et forsøksfiske inne på fjordene er det et forsøksfiske som myndighetene i flere år dessverre har gitt tillatelse til.

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag krever at fiskeriministeren øyeblikkelig tar ansvar for at fangst av raudåte innenfor grunnlinjene stanses med umiddelbar virkning.»