Dessuten; det kan oppnås bedre pris i både førstehånds- og sluttmarkeder. Her taler tall og historikk sitt klare språk.

Gisli Gislason, Programdirektør, MSC Nord-Atlanteren Foto: MSC
Johan Henrik Frøstrup, kommersiell leder for MSC i Norge Foto: Privat

Det kystnære fisket etter torsk og hyse har nylig mistet sin MSC-sertifisering. Nesten to tredjedeler av landinger av norsk torsk står nå uten gyldig miljøsertifikat. Snaut en fjerdedel av hyse-landingene gjør det samme.

Denne dramatiske endringen har naturlig nok ført til spekulasjoner – både i Fiskeribladet og andre steder – om konsekvensene knyttet til fremtidig pris på fisken og markedstilgangen.

Og enn så lenge er de konkretekonsekvensene av MSC-bortfallet uvisse for norsk torsk og hyse. Samtidig taler historikk og tall sitt klare språk: MSC-sertifisering er avgjørende for adgang til attraktive markeder og positiv for børsverdien til selskaper i fisk- og sjømatnæringen. Dessuten; det kan oppnås bedre pris i både førstehånds- og sluttmarkeder.

La oss kort forklare hvorfor det er slik:

MSC er i dag verdensledende på miljøsertifisering av villfanget sjømat. Kjennskapen til MSC-merket øker stadig hos forbrukere. Parallelt stiller innkjøpere, grossister og dagligvarekjeder fra en rekke land krav om MSC-sertifisering når de gjør sine innkjøp.

Dette har lenge vært uttalte krav i markeder som for eksempel Tyskland, UK, Sverige og Nederland, og de seneste årene har også viktige eksportmarkeder som Spania og Portugal kommet etter.

Kravet om MSC-merking har også en rask fremvekst i Kina og andre asiatiske markeder, der stadig flere konsumenter er blitt opptatt av miljøaspektene ved sjømatproduktene.

Uten gyldige MSC-sertifikater sier det seg selv at det er vanskelig å få innpass i flere av disse markedene for norsk torsk og hyse. Spesielt ettersom det finnes MSC-sertifiserte fiskerier av de samme artene i Russland og på Island.

Dermed risikerer man at disse blir innkjøpernes førstevalg – og ikke den norske fisken. Nylig ble også det færøyske kystfiskeriet etter torsk og hyse MSC-sertifisert, slik at man fremover også vil kunne merke konkurranse herfra.

Flere vitenskapelige studier viser at det foreligger en prispremium i flere sluttmarkeder for MSC-merkede fiskeprodukter. I en studie fra Tyskland (Asche, Bronnmann 2017) fant man en prispremium på hele 30,6 prosent for MSC-merket torsk, mens studier fra UK (e.g. Roheim et al. 2011; Sogn-Grundvåg et al. 2013; Asche et al. 2013; Sogn-Grundvåg et al. 2014) viser et prispremium på mellom 10 og 15 prosent for hyse og torsk. En studie fra Sverige (Blomquist et al., 2015) viste en prispremium på rundt 10 prosent for MSC-merket torsk.

Når det gjelder MSCs påvirkning av førstehåndspriser, er det gjort få kvalitative studier. Data fra Island, Færøyene og Sverige tilsier imidlertid at det tidvis er en betydelig prispremium på MSC-sertifisert torsk og hyse. I landingsdataene fra 2021, (februar- april) på Færøyene og Island var det nesten 100 prosent prispremium på MSC-sertifisert hyse og nærmere 20 prosent prispremium på MSC-sertifisert torsk.

Den negative prispåvirkningen på det kystnære torsk og hysefiskeriet i Norge, vil etter alt å dømme først slå inn når fisken fra kommende fangstsesong skal ut på markedet.

Tap av MSC-sertifisering kan også ha konsekvenser for verdien til selskapet og tilgang på finansiering. En nylig publisert studie (Manuel Luna et.al., 2021) konkluderer med at MSC-sertifisering er viktig for børsverdien til selskaper i fisk- og sjømatnæringen. Samtidig bruker stadig flere banker MSC-kriterier som mål på bærekraft når de utsteder grønn finansiering til fiskerinæringen.

Som vi ser, kan bortfallet av MSC-sertifisering på det kystnære torsk og hysefiskeriet potensielt ha store økonomiske konsekvenser for næringen.

Vi håper at arbeidet med å få resertifisert torsk og hyse nå ligger høyt på den politiske agendaen. MSC håper også at et godt samarbeid med næringen, myndighetene og forskerne vil kunne gjøre det mulig å løse utfordringene med kysttorsken og nå opp til MSC-kravene for bærekraftig fiskeri.