Dette er en leder. Den gir uttrykk for avisens syn. Sjefredaktør har ansvar for lederens innhold.

En ny rapport konkluderer med at permitteringsreglene for norsk sjømatnæring bør strammes inn. Særreglene i fiskeindustrien har vært begrunnet med at råstofftilgangen er mindre forutsigbar enn i andre næringer, men nå vil en arbeidsgruppe fjerne reglene for laksebransjen. Villfisk-næringen skal derimot fortsatt få tilpassede regler.

Dagens regler går ut at bedriftene i sjømatnæringen ikke har lønnsplikt ved permittering. Begrunnelsen har vært at matproduksjon i sjø er forbundet med en biologisk risiko. Vær og vind kan påvirke utslakt og mulighet for transport langs kysten. Det innebærer blant annet at bedriftene kan permittere ansatte uten å måtte betale lønn i en arbeidsgiverperiode på 15 dager. Dette kan det altså nå bli slutt på.

Permitteringsbråket rundt innføringen av lakseskatten var den utløsende faktor for at arbeidsgruppen ble satt ned. Kritikerne av særordningen mente lakseindustrien brukte de tilpassede reglene som brekkstang for å få gjennom sitt syn i skattedebatten. Dette fikk næringen mye kritikk for.

Et viktig poeng for å revurdere reglene er at industrien har endret seg mye etter at lakseoppdrett har gjort råstofftilgangen i næringen mer forutsigbar. Industrien er mye mer lik matproduksjon ellers, og produksjonen er nå så stabil og forutsigbar at det er ingen grunn til å gi særregler til bransjen.

Utvalget mener derfor at det ikke lenger er noen grunn til at lakseindustrien skal nyte godt av spesialreglene. De vil skille mellom oppdrett og villfisk-industrien, der villfisk-industrien skal få beholde særreglene mens lakseindustrien må behandles som annen matproduksjon. Dette er selvsagt noe Sjømat Norge og Sjømatbedriftene er uenige i, og mener matproduksjon i sjø skiller seg vesentlig fra annen matproduksjon.

Nå er det opp til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) å konkludere, men det vil forundre oss stort om ikke konklusjonen blir lik innstillingen. Vi deler også dette synspunktet. Laksebransjen er blitt «voksen», og bør kunne forholde seg til de allmenne reglene i arbeidslivet. Villfisknæringen er derimot i en helt annen situasjon, og trenger fremdeles skjerming siden det er stor forskjell på fangst og oppdrett av fisk.

På mange måter tror vi også laksenæringen kan takke seg selv for de endringene som nå kommer. Bruken av permitteringer i lakseskatt-striden før jul var svært umusikalsk. Mange oppfattet at næringen brukte de ansatte i et kynisk spill for å stoppe skatteendringene. Å bruke permitteringsreglene på den måten mener vi var både uklokt og korttenkt av laksesjefene.